dilluns, 14 de maig del 2012

PRECS I PREGUNTES 12 DE MAIG DE 2012


PRECS I PREGUNTES

A principis del mes de març vàrem poder veure a la premsa que el Batlle s'havia reunir amb el President Bauzá i que li havia traslladat alguns problemes del nostre poble. Què li va explicar, exactament, i quines respostes en rebé?

Ens varen dir que volien posar bancs a la marjadona que l'Ajuntament ha fet net davant can Vallès. Quin calendari tenen per fer-ho?

A les barreres de les cases de son Canals hi ha càmeres que apunten a la via pública. És legal?

En el carrer de Son Bauçà i en alguns trams del carrer del Clot, com per exemple a l'altura del carrer Pius XII, el paretó és molt baix i pot resultar perillós. Per evitar que ningú caigui mai al torrent pregam s'estudiï posar una barana o alguna protecció.

Ens agradaria saber per què a la web municipal només surten les fotos dels regidors del grup municipal del Partit Popular.

Al Ple del 4 de novembre vàrem aprovar per unanimitat col·locar suros informatius a diferents punts del poble. Què han fet al respecte?

Com està el tema del wàter i la font a l'Amfiteatre?

Com està el tema de targes per aparcar en zona de residents? Se'n segueixen donant?

Han tornat a arrabassar la barrera de la mina del Corralet; saben on és? Es mirarà d'arreglar?

Davant la barrera de l'urbanització de son Canals que dóna a la carretera hi ha una pedrota que impedeix el pas a peu amb cotxets de bebès. Pregam que s'hi deixi més espai.

Es varen matar unes ovelles i s'han deixat sense enterrar. Per motius d'higiene i salubritat, pregam que les facin enterrar.

L'Ajuntament tira verí per matar plantes. Pregam que s'empri un sistema més respectuós amb el medi ambient.

Després de la neteja dels torrents, es varen cremar les restes dins el llit fluvial emprant una substància tan contaminant com el gasoil. També s'empra en la crema de restes orgàniques de davall el cementiri. Pregam que s'empri un sistema més respectuós amb el medi ambient.

Hem rebut una petició de l'Associació de Veïns de son Canals per saber la disponibilitat de l'Ajuntament per pintar el punt verd o forrar-lo de pedra.

Què pensen fer per les festes de sant Joan? Per què no es convoca la Comissió de Festes?

Què pensen fer amb el Pont de can Bi? Estam contents que finalment hagin vist que perilla, després de les nostres múltiples advertències.

Moció sobre trituradora


El nostre poble té una alta activitat agrícola i jardinera. Per això, produïm una considerable quantitat de gran fems orgànic vegetal (branques d’arbres, etc.) que no pot ser assumit per una compostera familiar, però que sí podria servir per a fer compost. Darrerament hem vist cremes poc aconsellables amb productes químics o grans quantitats de residus vegetals a l'abocador del camí de sa Cala.

Que a molts pobles de Mallorca l’Ajuntament té una trituradora per a la matèria orgànica, que la gent pot fer servir per un mòdic preu, i així s’evita haver-la de cremar.

Per això presentam la següent MOCIÓ

El Ple de l’Ajuntament de Deià insta el Govern Municipal a presentar en el següent Ple ordinari un estudi sobre la viabilitat i conveniencia d’adquirir una trituradora de matèria orgànica.

Aprovada per 3 vots a favor d'Agrupació DEIA i 4 abstencions del PP

Moció sobre l'assistència a actes religiosos com a corporació


El punt 3r de l'article 16 de la Constitució Espanyola defineix el nostre estat com aconfessional. Tanmateix, és cert que el cristianisme està fortament lligat a la nostra cultura i al nostre calendari festiu. Conjugar el respecte per les tradicions i les manifestacions religioses amb el laïcisme democràticament necessari és un exercici delicat, però des de la maduresa democràtica afirmam que les institucions han de ser neutres pel que fa a les ideologies i creences de la gent, per a què tots ens hi puguem sentir representants.
L'únic acte en què es mescla política i religió en el nostre municipi és l'Ofici de Sant Joan, al qual aquest Consistori assisteix com a institució i els seus membres hi participam des d'un lloc privilegiat i preeminent. Aquesta i cap altra actuació és la que consideram que desencaixa amb l'esperit de la Constitució, perquè no té cap fonament tradicional ni cultural.

Aquesta proposta neix des del respecte, tant als no creients com als creients.

Per respecte als no creients, i com institució i representants d'una ciutadania plural i diversa, cal que ens comportem de forma neutra, per evitar que algú pugui sentir-se exclòs. Representam cristians, agnòstics, ateus i gent d'altres creences, així que com a Ajuntament no podem participar ni mostrar predilecció per cap litúrgia concreta. Evidentment cadascú de nosaltres és lliure de fer el que vulgui com a persona, però no com a càrrec.

Per respecte als cristians, no podem mesclar religió i estat; ja Jesús digué “donau a Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu” (Marc, 12, 17); així mateix advertí contra la supèrbia d'aquells que se seuen en un lloc privilegiat (Lluc 14, 7-11). Per què un batlle, un regidor o el cap de la policia ha de seure més aprop de Déu que una padrina o un infant? No trobam un sol versicle dels Evangelis que ho justifiquin, ans al contrari: Jesús afirma que Déu ens estima a tots igual, i no segons el càrrec que ocupem a les Cases de la Vila.

Per tot això presentam la següent MOCIÓ,

1.- L'Ajuntament de Deià acorda no assistir com a corporació a l'Ofici del dia de Sant Joan.

Rebutjada per 4 vots en contra del PP i 3 vots a favor d'Agrupació DEIA

Moció per normalitzar el nom del municipi de Deià


Amb l'adveniment de la democràcia, la immensa majoria dels municipis d'aquestes illes normalitzaren el seu nom. Així s'oficialitzà el que era normal entre els ciutadans, i “San Lorenzo” i “La Puebla” passaren a ser a tots els nivells “Sant Llorenç” i “Sa Pobla”.

En el nostre cas, els llargs anys de la dictadura també havien proscrit de l'oficialitat el nom del poble en la llengua pròpia. Només el nostre escut romania com a baluard de la forma autèntica. Però partir del 1976 es començà a emprar la forma “Deià” en detriment de la castellana “Deyá”, que actualment podem considerar quasi en desús fins i tot entre els castellanoparlants. No cal dir que aquest Ajuntament, com no podria ser d'altra manera, empra només el topònim en la llengua pròpia.

Però aquest Ple mai ha pres la decisió oficial de normalitzar el nom del municipi. Per això, juntament amb Santa Eulalia del Río, som l'únic poble de les Balears que encara figura en castellà en el Registre d'Entitats Locals de l'Estat: amb el número d'inscripció 01070184 hi trobam “Deyá”.

La Llei de Normalització Lingüística encara vigent i un posterior decret del Govern varen normalitzar el nom dels nuclis de les Balears, però no el dels municipis, potestat dels diferents plens, segons l'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Així idò, tenim que hi ha el nucli de “Deià” en el municipi de “Deyá”. Esperpèntic però cert.

Per tot això, proposam la següent MOCIÓ

1.- El Ple de l'Ajuntament de Deià deixa clar que l'única forma oficial del municipi i la seva capital és “Deià”, en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.

2.- L'Ajuntament de Deià farà saber aquest acord al Registre d'Entitats Locals, a la Delegació del Govern Espanyol a les Illes Balears, al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca, i els requerirà a emprar únicament aquesta forma.

Aprovada per unanimitat

Moció contra la privatització del Refugi de can Boi


Les cases de Can Boi varen ser cedides en herència a l'Ajuntament de Deià pel seu darrer propietari. Tot i que en un principi havia d'allotjar un centre per als nostres majors, el 2001 el consistori deianenc va cedir-ne la propietat al Consell de Mallorca, que les va rehabilitar (en el cas de la tafona, gràcies a les donacions de particulars) i hi va fer un refugi de muntanya de 32 places, en el marc de la ruta de pedra en sec. Aquest refugi dóna feina a diverses persones, entre elles 3 deianencs.

Llastimosament, hem llegit a la premsa la intenció del Consell de Mallorca de privatitzar la gestió dels refugis de can Boi i del Pont Romà, aquest darrer a Pollença. Això suposa la privatització d'un bé que era dels deianencs i que no ha de servir per a què ningú hi faci negoci.

Evidentment els dos refugis que s'estudia privatitzar són els de més rendiment econòmic, i els únics que poden atreure una empresa gràcies als possibles beneficis. El nombre de pernoctacions a can Boi fa completament viable el manteniment d'aquest refugi.

A més, aquesta privatització deixa en una situació vulnerable a tres treballadors deianencs; en principi s'ha promès ubicar-los en un altre refugi (amb les conseqüents molèsties de canvi de lloc de feina), però fins quan? En un moment en què l'administració acomiada interins i personal laboral és difícil garantir-los que mantindran el seu lloc de feina si no són imprescindibles.

Per tot això, Agrupació DEIA presentam la següent MOCIÓ

1.- L'Ajuntament de Deià rebutja la privatització de la gestió del refugi de can Boi.
2.- L'Ajuntament de Deià farà saber aquesta resolució a la Presidència del Consell de Mallorca.

Rebutjada per 4 vots en contra del PP i 3 vots a favor d'Agrupació DEIA

Moció contra el tancament dels Hospitals Joan March i Hospital General


La comunitat Autònoma de Balears va decidir iniciar, l’any 2002, un Pla d’Atenció Sociosanitària per atendre a la cada vegada més nombrosa població amb malalties cròniques amb situació de dependència. Així mateix, s'hi van integrar els equips ja existents dedicats a l’atenció pal·liativa i de confort a malalts al final de la seva vida.

Per això, els successius Governs (de diferent signe polític) van promoure obres de reforma i adaptació de les estructures físiques dels hospitals Joan March i Hospital General cap aquestes funcions i varen potenciar l’organització de programes assistencials especialitzats i la formació d’equips humans que han adquirit, al llarg d’aquests anys, una excel·lent qualitat i el reconeixement de pacients i familiars, així com el de múltiples organitzacions sanitàries.

Amb el tancament del Joan March i el General s'estan expropiant als ciutadans d'aquest país uns serveis que just es presten en aquests hospitals: la Unitat de cures pal·liatives; la Unitat d'atenció a malalts majors amb múltiples patologies cròniques; la Unitat d’ortogeriatria; la Unitat d’atenció als malalts amb accidents cerebrals vasculars; la Unitat d’atenció a la malaltia respiratòria crònica avançada i programa de rehabilitació pulmonar; la Unitat d’atenció a les patologies relacionades amb l’alcohol. Els hospitals on es volen traslladar els malalts no reuneixen les condicions físiques per aquests propòsits

Tots coneixem persones que han estat pacients en aquests hospitals i som testimonis del magnífic servei que s'hi presta.

Per tot això, Agrupació DEIA presentam la següent MOCIÓ

1.- El Ple de l'Ajuntament de Deià insta al Govern de les Illes Balears a rectificar de manera immediata la seva decisió respecte al tancament dels hospitals Joan March i General.

Rebutjada per quatre vots en contra del PP i tres a favor d'Agrupació DEIA

2.- El Ple de l'Ajuntament de Deià expressa la seva gratitud i reconeixement a tot el personal dels dos hospitals per la seva professionalitat i esforços que hi han realitzat durant tots aquests anys i els que hi seguiran realitzant en el futur.

Aprovada per unanimitat

diumenge, 13 de maig del 2012

Moció per la continuïtat del Consell de la Joventut de les Illes Balears i la participació lliure i eficaç de la joventut.


El 28 de març de 1985, el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei 2/1985, del Consell de Joventut de les Illes Balears, que, en la seva exposició de motius, diu textualment:

A tota situació democràtica nascuda d'un Estat de Dret, els diferents estaments que conformen la societat han de gaudir dels camins legals que en permetin la participació en el desenvolupament de la mateixa societat.

Dins de tals estaments socials, es troba la joventut que, com que configura el futur d'Espanya i el de les Illes Balears, mereix tota una atenció normativa que compleixi amb la necessitat d'estimular-ne una participació en la vida pública, social i cultural de les Illes Balears, i, al mateix temps, en faciliti el desenvolupament i la incorporació a la vida del poble balear.

L'article 48 de la Constitució Espanyola estableix que els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears atribueix a la Comunitat Autònoma competència exclusiva en matèria de Joventut.

Per tot això es fa evident la conveniència de disposar d'un organisme que serveixi a la joventut de via o camí perquè sigui escoltada per les institucions de la Comunitat Autònoma i per l'opinió sobre els seus problemes específics. Igualment, aquest organisme haurà de possibilitar la participació en el seu si d'entitats, associacions i moviments formatius, tant de caràcter social com cultural.

Tot això, tant en el seu esperit com en els seus fins o objectius, exigeix que aquest organisme gaudeixi d'una plena formalitat jurídica i de caràcter autonòmic que, interessant-se per la problemàtica de la joventut, contribueixi a la consecució d'una societat que afavoreixi el desenvolupament integral de la persona”.


Els motius que inspiraren la creació del Consell de la Joventut de les Illes Balears són, a dia d'avui, plenament vigents i l'assoliment dels seus objectius continuen essent absolutament necessaris per a la consecució d'una democràcia avançada.

Això no obstant, el passat 30 d'abril, coincidint amb el 27è aniversari de la publicació al BOIB de la llei 2/1985, el Govern de les Illes Balears anuncià la supressió del Consell de la Joventut de les Illes Balears.

Per tot això, des del grup municipal d'Agrupació DEIA presentam la següent

MOCIÓ

Primer.- L'Ajuntament de Deià insta el Govern de les Illes Balears a mantenir el Consell de Joventut de les Illes Balears, com a entitat amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per dur a terme les seves finalitats.

Segon.- L'Ajuntament de Deià insta el Govern de les Illes Balears a dotar el Consell de la Joventut de les Illes Balears dels recursos necessaris per tal de poder desenvolupar les funcions que li són atribuïdes per llei.

Rebutjada per 4 vots en contra del PP i 3 vots a favor d'Agrupació DEIA