dilluns, 25 de març del 2013

PROPOSTA D'AGRUPACIÓ DEIA PER A UNA NOVA REDACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE REGULACIÓ DE LES ZONES D'APARCAMENT PER A RESIDENTS (ZAR)

Després de mesos de translladar el malestar de molts de veïnats sobre el mal funcionament de les targetes per aparcar a la zona de residents (verda), hem aconseguit que l'Ajuntament es plantegi canvis: el més immediat, renovar les targetes per a què només en tengui qui reuneix els requisits (ara n'hi ha més de mil en circulació); i, a més, ens han anunciat que hi haurà una reforma de l'ordenança que ho regula.

La darrera reunió oberta de l'Agrupació va elaborar una proposta per fer-los-la arribar, però voldríem que tothom hi participàs i que respongués a les necessitats i a la voluntat de tots els deianencs. Per això vos demanam que vos la llegiu i ens faceu arribar les vostres aportacions, i farem una reunió oberta per discutir-les i decidir què presentar. NO ÉS RES TANCAT, NOMÉS UNA BASE DES DE LA QUAL TREBALLAR, podeu dir-hi el que en llevaríeu, el que hi afegiríeu...

Els grans canvis que aporta aquest document són:

a) És un document molt més detallat, que aclareix més la forma de funcionar.
b) Els que paguen l'impost de circulació a Deià té la targeta gratuïta; la resta hauran de pagar-la. La idea és animar a la gent a pagar l'impost aquí (així l'Ajuntament recaptaria més, amb la qual cosa podria rebaixar la quantitat) i reconèixer l'esforç dels que l'hi pagam.
c) Es delimita qui podrà obtenir-la pagant: qui està empradronat a Deià, qui hi té una casa, qui hi viu, qui hi fa feina. Així també obtindríem uns doblers extres que es podrien revertir en una rebaixa de la taxa de circulació o en serveis municipals.
d) Per als hotels de dins el casc urbà es fixa un màxim de 5 targetes, havent de pagar 5€ per dia i targeta i sense dret a aparcar a sa Cala. Entenem que la situació actual discrimina els hotels que no tenen dret a la targeta. És un tema bastant discutit i que volem debatre, de fet, si se'ls ha de donar possibilitat de tenir targetes o no.

També vos demanam que ho faceu saber a qui trobeu; com més gent participi millor ordenança serà!

 

PROPOSTA D'AGRUPACIÓ DEIA PER A UNA NOVA REDACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE REGULACIÓ DE LES ZONES D'APARCAMENT PER A RESIDENTS (ZAR)

Article 1. Concepte.

L’Ajuntament podrà regular l’accés a determinades zones que, per les seves condicions urbanístiques, catalogació i/o protecció requereixin d’un ús restrictiu.

Aquestes zones tendran la condició de “prioritat invertida” en les quals les condicions de circulació de vehicles queden restringides a favor de la circulació i ús de la calçada per part dels vianants. Aquesta prioritat invertida serà aplicable a les vies sense voreres.

Per tant, es podrà restringir o prohibir la circulació de vehicles en general o d’una determinada categoria a determinades zones i/o a diferents horaris atenent les necessitat del municipi.

Article 2. Delimitació de la zona.

La zona dels casc antic del municipi, exceptuant l'Avinguda Arxiduc Lluís Salvador, i la zona final de l'aparcament de sa Cala són considerades com a Zona d'Aparcament per a Residents; s'indiquen els seus límits amb senyals indicatives i marques viàries de color verd; s'hi prohibeix l’estacionament de tot tipus de vehicles, exceptuant els següents:

a) Les motocicletes i ciclomotors de dues rodes.
b) Les bicicletes i tricicles.
c) Els vehicles autotaxi, exclusivament quan accedeixin per a carregar o descarregar clients amb residència a la zona.
d) Els vehicles de servei oficial, degudament identificats, propietat d’organismes de l’Estat, Comunitat Autònoma, illa o municipi, que estiguin destinats directament i exclusiva a la prestació dels serveis públics quan realitzin aquests serveis.
e) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu Roja i les ambulàncies.
f) Els vehicles, propietat de minusvàlids, que disposin de l’acreditació oficial de
l’esmentada condició.
g) Els vehicles que obtinguin una acreditació o autorització de l’Ajuntament per a estacionar-hi, segons es regula a l'article 3 d'aquesta ordenança.
i) Els vehicles de repartiment de mercaderia amb pes màxim autoritzat fins a 7500 quilos i pel temps, exclusivament, del repartiment. Per a aquests vehicles es podrà establir un horari estringit d'accès mitjançant un edicte de batlia.

El Ple podrà declarar qualsevol altre carrer com a ZAR.

Article 3. Acreditacions o autoritzacions per a aparcar a la ZAR.

 L’Ajuntament tramitarà els següents tipus d’acreditacions o autoritzacions:

a) Targeta ZAR amb dret aparcament.
b) Autoritzacions puntuals. Excepcionalment i, prèvia autorització municipal amb coneixement i/o informe de la policia local, es podrà permetre el pas de vehicles. La sol·licitud d’autorització haurà de ser efectuada amb 72 hores d’antelació al dia sol·licitat.

Les targetes ZAR són verdes, i tenen una vigència de 2 anys, i s'hi consignarà el número d'abonat i la matrícula del cotxe en què s'emprarà. Les targetes que els hotels podran contractar per dies (tal com regula l'article 4 punt 5) es distingiran per una franja groga que les creuarà, tendran escrita la data d'entrega i la prevista data de retorn i no autoritzaran a aparcar a la zona de sa Cala.

Article 4. Accés a la targeta d’abonament ZAR.

Per tal de regular l’accés a aquest abonament, es recullen els distints supòsits que tendran dret a obtenir-la, prèvia sol·licitud i pagament, si escau, de la taxa adient.

1. Els titulars dels vehicles que tenen donat d'alta l'impost de circulació a Deià.
2. Els vehicles de les persones que viuen o treballen a Deià i que fan ús d’un vehicle que no té donat d'alta l’impost de circulació de vehicles a Deià.
a. Les persones empadronades a aquest municipi no hauran d’acreditar cap vinculació amb l’habitatge. Es consideren veïns residents exclusivament les persones que es troben, en la data de sol·licitud, empadronades a aquest municipi. La baixa de l’empadronament serà motiu de retirada de les targetes i/o acreditacions que hagin estat expedides fent ús de la condició de veïnat.
b. En cas de llogaters, hauran d’acreditar l’esmentada condició mitjançant el contracte legal i vigent.
c. Per a acreditar la condició de treballador, s’haurà d’aportar el contracte laboral o certificació de l’empresa on s’indiqui que el domicili laboral del treballador és al municipi de Deià.
3. Per a propietaris d’un habitatge situat dins la zona ZAR de Deià. Hauran d’acreditar l’esmentada condició mitjançant el preceptiu rebut de béns immobles.
4. Per a familiars de persones residents a Deià.
a. Exclusivament podran tenir accés a aquest abonament els familiars de veïns empadronats a Deià, dins de la zona ZAR, que acreditin, mitjançant informe dels Serveis Socials d’aquest Ajuntament, la necessitat d’accedir tant per acompanyament com per assistència.
b. Mitjançant un informe dels Serveis Socials, es podrà gaudir de gratuïtat total o parcial de l’abonament, en cas que es motivi l’esmentada necessitat.
5. Per a establiments hotelers situats dins la zona determinada com ZAR, podent-ne adquirir una per habitació amb un màxim de 5.

Article 5. Taxa d'autorització i expedició targeta acreditativa ZAR.

Constitueix el fet imposable la taxa per aparcar a la ZAR així com l’expedició i regulació de les targeta acreditativa, excepte per als titulars dels vehicles que tenen donat d'alta l'impost de circulació a Deià, tal com indica l'article 8.

Article 6. Subjectes passius i responsables.

1. Són subjectes passius els titulars dels vehicles que sol·licitin autorització per a obtenir una targeta ZAR i poder estacionar per l’esmentada zona.
2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
3. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.

Article 7. Quota tributària.

a. La taxa per a l’obtenció de la targeta dels supòsits recollits a l'article 7 es podran obtenir amb el previ pagament de l’import del quadre de tarifes següents:

Potència i classes de vehicle
TURISMES
Taxa
Titulars dels vehicles que tenen donat d'alta l'impost de circulació a Deià
gratuït
La resta:

de menys de 8 cavalls fiscals
18,30€
de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
49,42€
de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
104,31€
de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
129,93€
de més de 20 cavalls fiscals
162,40€
Establiments hotelers
5€/dia (i un dipòsit retornable de 50€)


b. Les taxes per a les autoritzacions puntuals es recolliran en l'edicte de batlia específic mentre una hi hagi aprovada una Ordenança fiscal reguladora del la taxa per a l’aprofitament especial o utilització privativa d’entrades de vehicles a través de les voravies i de les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

CAPÍTOL II. DENEGACIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS

Article 9. Denegació.

No s’expedirà la targeta de l’Ajuntament acreditativa de vehicle de resident ni targeta ZAR si el titular del vehicle no té completament liquidades les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Deià. Aquestes obligacions fiscals inclouen els imposts, les taxes i els preus públics.

Article10.

1. L’incompliment de les obligacions i deures amb l’Ajuntament ocasionarà la suspensió de les targetes ZAR.
2. La desaparició del motiu o vincle que ha permès l’accés a una targeta, acreditació o abonament ocasionarà la suspensió i retirada de la mateixa. La policia local d’ofici podrà intervenir aquestes targetes sense que afecti a la possible incoació d’expedient sancionador per incompliment de la normativa reguladora.
3. La suspensió i retirada regulada als apartats anteriors no donarà dret a devolució de les taxes municipals i podrà generar responsabilitat sancionadora administrativa en cas que es consideri.

Article 11. Manipulació i/o alteració.

Es prohibeix la manipulació i/o alteració de les targetes. Si es detecta aquest fet, la policia local procedirà a la retirada immediata de la targeta. La sanció, previ expedient administratiu, podrà arribar als 200€.

Article 12.

Circular o aparcar a la zona ZAR sense col·locar els bitllets, targetes o acreditacions de forma visible al parabrisa davanter del vehicle es sancionarà amb 80€.

Article 13.

S’estableix el següent quadre de denúncies, codis i imports de les mateixes per incompliment de les normes d’aparcament al Reglament general de circulació:

• Art 154-5B No obeir un senyal de prohibició o restricció: 80€.

Els infractors amb residència al territori espanyol podran abonar les denúncies mitjançant ingrés directe a les oficines bancàries que figuren al dors de la denúncia o als agents de policia.

Els infractors amb residència fora del territori espanyol hauran d’abonar la denúncia a l’acte, en els termes que estableix la normativa general vigent.

Segons la Llei de Seguretat Vial, tots els infractors que abonin les denúncies abans de 20 dies de la notificació tendran dret a la reducció del 50% del valor de la infracció.

Disposició derogatòria.

Aquesta ordenança deroga expressament l’ordenança anterior.

divendres, 8 de març del 2013

Precs i preguntes 8 de març 2013


En quin estat de la demolició dels xalets il·legals de Llucalcari estam? La secretària l'altre dia ens va informar que ja s'havia pagat tot el que s'havia de pagar a les empreses que han duit a terme els esbucaments. Què queda exactament per fer? Farà falta pagar més? Quant? 

Respon el batle que en principi, i si el jutge no indica el contrari, ja s'han acabat i no farà falta pagar res pus.

Ara que arribam al final del procés de demolició, l'Ajuntament té previst reclamar a les persones responsables les despeses que les llicències il·legals li han suposat? 

Respon el batle que no.

Quan vàrem fer la darrera revisió de valor cadastral?

Respon el batle que el 2004.

Si va ser entre 2004 i 2007 es podia demanar fins a finals de febrer que es revisàs i sortia un coeficient reductor del 0,73, és a dir, de més d'un 25% de rebaixa en l'impost de l'IBI. Ho hem demanat, com sí ha fet, per exemple, Algaida? 

Respon el batle que no, que només es podia demanar si va ser després del 2006.

El 13 de gener del 2012 la Corporació per unanimitat vàrem acordar sol·licitar al Govern el pagament del deute, que arribava a un total de 310.915,13 €; com està la situació a dia d'avui? Quant ens deuen actualment les institucions supramunicipals?

A finals de 2012 el Govern va ingressar 232.000€; a dia d'avui les institucions supramunicipals ens deuen 350.000€.

Ja fa un any que ens varen dir que a la web municipal es penjarien fotos de tots els regidors d'aquest ajuntament, no només dels de l'equip de govern. Quan es farà?

Responen que estan pendents de tenir-les totes. Demanen que els n'hi enviem una.

Al Ple del 4 de novembre de 2011 vàrem aprovar per unanimitat col·locar suros informatius a diferents punts del poble. L'11 de maig de 2012 a regidora Magdalena López que havien consultat preus i n'hi havien demanat 1.500 € per cartell, i que se'n sol·licitar més pressuposts. Com està el tema?

La regidora Magdalena López informa que té uns pressuposts demanats, i que ja hi ha el lloc preparat per col·locar-ne un devora l'escola.

Ens vàreu dir que als hotels se'ls cobrava un euro per dia per les targetes ACIRE. Quant es va recaudar per aquest concepte el 2012 i a quina partida pressupostària es varen consignar?

Es respondrà.

El 26 d'octubre passat el PP va rebutjar una moció d'Agrupació DEIA en què es proposava crear una comissió per a revisar l'Ordenança que regula la zona ACIRE. Tanmateix, la regidora Magdalena López va dir que es feia feina damunt les targetes i que l'ordenança es podia revisar. S'ha fet?

Ja s'han rebut les noves targetes i s'està preparant una modificació de l'ordenança.

L'11 de maig de 2012, arran que d'una pregunta nostra, el regidor Xisco Arbona ens va dir que l’Associació de Veïns de son Canals havia proposat pintar les parets municipals de davant l'urbanització i que l’Ajuntament els va indicar que era millor la solució d’empedrar i que l’associació aportàs la meitat del pressupost. Hem vist que s'ha empedrat i donam l'henhorabona, és una bona obra. Se n'ha repartit, com se'ns va dir, el cost?

L'obra ha costat uns 10.000€ (aproximadament), dels quals uns 2.000-3.000€ han estat assumits pels veïnats de son Canals.

Dia 26 d'octubre varen assegurar que les ordenances es penjarien a la web municipal. Mig any després encara no hi són. Pregam respectin el que es diu en aquest ple.

Es farà, s'està pendent de les traduccions català-castellà.

Ja se sap quin cost varen tenir per a l'Ajuntament les camionades d'aigua que es varen haver de dur l'estiu passat?

No, les assumirà GESBA.

S'anuncia una reforma de l'ordenança fiscal d'aigua, per tal que qui més consumeixi més pagui.

A l'anterior ple ordinari el batle ens va dir que estudiaria la possibilitat d'incloure arbres d'especial interès al Catàleg de Patrimoni. Què ens n'ha de dir?

S'obrirà un procés.

MOCIÓ XARXES SOCIALS


El mes passat va sortir un informe que posava l'Ajuntament de Deià en els darrers llocs pel que fa a l'ús de les xarxes socials, cabdals en el segle XXI per a qualsevol institució que pretengui ser transparent i relacionar-se amb fluïdesa amb la ciutadania.

Per això presentam la següent

MOCIÓ

1.- L'Ajuntament de Deià es crearà un perfil a facebook, a twitter, a youtube i a qualsevol altre xarxa social que es cregui d'interès.S'aprova per unanimitat

MOCIÓ PLATAFORMA "SALVEM ELS ESCARS DE DEIÀ"


Ja fa anys que els deianencs i les deianenques lamentam l'estat de diversos escars del nostre municipi; en nombroses ocasions s'ha fet arribar aquest malestar a representants del Govern espanyol i el Govern Balear.

També n'hem parlat diverses vegades en aquest Ple, la darrera el 13 gener de 2012, i sempre obtenint unanimitat en els acords.

Creim que en aquest cas cal donar entitat a la unitat social i política que sempre hem demostrat.

Per això proposam la següent 

MOCIÓ

1.- L'Ajuntament impulsarà la creació d'una Plataforma que s'anomenarà "Salvem els escars de Deià", i hi convidarà les entitats, negocis, partits i ciutadans de Deià.

2.- L'Ajuntament farà el necessari per a què se celebri, en no més d'un mes, la reunió constitutiva d'aquesta Plataforma. La reunió serà degudament publicitada i en cap de setmana, per assegurar-nos que hi pugui assistir tothom que vulgui.El batle diu que s'està negociant amb Delegació de Costes, i demana temps per veure si realment tenen interès per arreglar-ho.

Acceptam deixar la proposta sobre la taula per a què es discuteixi d'aquí dos mesos, en el següent ple, quan ja s'hagi produït la reunió definitiva amb el delegat de Costes.

MOCIÓ PEL DIA DE LA DONA


Davant  la commemoració d’un nou 8 de març, Dia Internacional de les Dones, Agrupació DEIA vol proposar al Ple de l'Ajuntament de Deià que s'aprovi la següent

DECLARACIÓ

L'Ajuntament de Deià vol manifestar el seu compromís per la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les dones.En aquests moments de crisi, totes les administracions i col·lectius ens hem d'implicar més que Mai per continuar avançant cap a la igualtat, sense deixar que s'emprin excuses per a seguir reproduint discriminacions. Cal considerar tota la dimensió de la situació de les dones en el món del treball, on les desigualtats de gènere persisteixen.

L'Ajuntament de Deià denuncia que la crisi ha  aprofundit  les  situacions  ja existents de desigualtat estructural que ja patien les dones en el mercat  de  treball  i  que  està  marcada  per:  la desigualtat per mor de la segregació del mercat laboral, la precarització dels sectors més feminitzats, la penalització de la maternitat a l’hora d’accedir i mantenir-se en el mercat de treball, la discriminació de les dones en l’accés a la formació contínua, la diferència dels salaris entre homes i dones per a treballs del mateix valor, la feminització del treball parcial i les polítiques de permisos, que assumeixen que la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, és una qüestió de dones.

Hem de considerar també les desigualtats entre les dones, degudes a la condició social i econòmica: les treballadores  que  fan  feines  informals  i  les treballadores de la llar, les autònomes, que encara no tenen dret a l’atur. Situacions com aquestes i moltes altres fan que la pobresa tingui rostre de dona i, per això, seguim lluitant per la millora de la protecció social per a totes les persones treballadores.

L'Ajuntament de Deià sosté que cal que continuem desenvolupant les mesures i els plans d’igualtat, fent especial èmfasi en l’accés a l’ocupació, la promoció, la desigualtat retributiva, la conciliació, l’assetjament sexual i per raó de sexe, entre altres, així com mesures directes contingudes a la Llei d’igualtat.

L'Ajuntament de Deià valora que el context econòmic  advers  en  què  ens  trobem  no  ens  ha d’aturar, sinó tot al contrari, hem de lluitar més que mai per continuar endavant amb les reivindicacions per  a  la  igualtat.  La  crisi  pot  representar  una oportunitat tant per als homes com per a les dones per  avançar  cap  a  un  nou  model  productiu  més inclusiu  i  aprofitar  el  canvi  per  a  incorporar una perspectiva de gènere que ens permeti arribar a la igualtat efectiva en tots els àmbits.

Finalment l'Ajuntament de Deià se solidaritza especialment amb totes les dones víctimes de la violència arreu del món.S'aprova per unanimitat com a declaració institucional.