dissabte, 29 de setembre de 2012

MOCIÓ CONTRA LA REDUCCIÓ DE REGIDORS I EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA MUNICIPAL


El passat 11 de juliol Mariano Rajoy, president del Govern espanyol, va anunciar diverses mesures en relació als municipis: la reducció del 30% del nombre de regidors dels ajuntaments, l’eliminació de les mancomunitats o la transmissió als consells dels serveis que actualment prestam els ens locals tot i no ser de la nostra competència.

Els regidors representam la pluralitat ideològica dels pobles i duim a terme una feina d’incalculable valor si observam el servei que prestam a la ciutadania, serveis que no es pot avaluar empíricament i el principal valor del qual està en la proximitat als ciutadans i que ens permet conèixer els seus problemes i donar-los respostes. En la immensa majoria dels casos exercim aquesta tasca sense cap remuneració, així que aquesta reducció no suposaria cap estalvi efectiu ni molt menys apreciable, però sí una reducció considerable de la democràcia (les opcions minoritàries ho tendran molt més difícil a l’hora d’obtenir representació).

En els pobles petits com el nostre, aquesta reducció ens deixaria amb 5 regidors, la qual cosa significa equips de govern de 2 regidors i el batle, un número que frega el ridícul.

Les mancomunitats haurien de ser l’aposta per abaratir el cost dels serveis municipals, una eina útil sobretot per als pobles petits que ens va especialment bé compartir serveis que tots sols no podem assumir.

La voluntat de privar als ajuntaments de serveis que prestam tot i no ser de la nostra competència directa (en el nostre cas l’escoleta o l’escola de música) és un atac a l’autonomia municipal i a la nostra capacitat de donar solucions als problemes dels ciutadans, que acudeixen en primeríssim lloc a les nostres portes.

Intentar estalviar pel costat dels ajuntaments és simple maquillatge: tot i que hem assumit nombrosíssimes competències el nostre dèficit només representa el 3,4% del total de l’Estat.

Per això presentam la següent

MOCIÓ

1.- L’Ajuntament de Deià s’oposa a la reducció del nombre de regidors i en qüestiona l’estalvi, sobretot als municipis més petits, i reconeix la necessària feina que han fet i fan aquestes persones, en quasi tots els casos de forma altruista. A més, adverteix que reduir-ne el nombre empobrirà la democràcia, limitant-ne la capacitat representativa.

2.- L’Ajuntament de Deià dóna suport a les mancomunitats (especialment a la de Tramuntana) com a vehicle de cooperació intermunicipal per tal d’obtenir serveis de forma més efectiva i barata; per això no només en rebutja la supressió generalitzada, sinó que insta el seu impuls.

3.- L’Ajuntament de Deià demana respecte a l’autonomia municipal i a la seva capacitat de respondre en primera instància a les demandes dels ciutadans. Per això exigeix que no se li retirin serveis i competències sinó que se li millori el finançament.

4.- L’Ajuntament de Deià transmetrà aquest acord al Consell de Mallorca, al Parlament de les Illes Balears, a la delegació del Govern a les Illes Balears, a les Corts espanyoles, a la FELIB i a la FEMP.

Rebutjada per 4 vots en contra (PP) i dos a favor (Agrupació DEIA)

MOCIÓ SOBRE LA COMISSIÓ D’AIGUA


Les darreres setmanes hem patit un problema de manca d’aigua a la xarxa d’aigua potable de Deià; d’això se n’han derivat talls en el subministrament a alguns habitatges i establiments, així com l’enfangament de l’aigua que altres rebien.

Que aquest fet ja va succeir l’any passat, i és previsible que passi en els pròxims anys, ja que a Mallorca hi ha un clima mediterrani que es caracteritza per uns estius secs.

Per això presentam la següent

MOCIÓ

1.- El Ple de l’Ajuntament de Deià crearà una comissió per a revisar la concessió de l’aigua, l’aprofitament dels recursos hídrics i la reivisió de l’ordenança fiscal que regula aquest servei per a introduir-hi mesures que fomentin l’estalvi.

Aquesta comissió estarà presidida pel Batlle o el regidor en qui ho delegui, dos membres del Grup Municipal del PP, un membre del Grup Municipal d’Agrupació DEIA, un representant de l’Associació de Veïns de Deià, representants dels restaurants, comerços i hotels i qui el seu president consideri que ha de convidar.

Rebutjada per 4 vots en contra (PP) i dos a favor (Agrupació DEIA)

PRECS I PREGUNTES SETEMBRE 2012


1.- El reixat de la parada de l’autobús de devora can Roig està ple de brutor, que surt quan plou. Pregam que es faci net.

Es recull el prec.

2.- Pregam que es posi un cendrer a la parada d’autobús.

Es recull el prec.

3.- Pregam que es faci net la marjada de can Vallès, que està plena de llaunes, botelles, plàstics... llançats des de la carretera i ofereix molt mal aspecte.

Es recull el prec.

4.- Volem demanar si la regidora amb dedicació exclusiva també deixarà de cobrar la paga extraordinària de Nadal, com la resta de treballadors públics.

La regidora assegura que ho donarà a una causa benèfica.

5.- Quin cost han tengut les camionades d’aigua que s’han duit aquest mes d’agost?

Encara no se sap.