dilluns, 7 de juliol del 2014

DENÚNCIA DE LES COL·LOCACIONS A DIT A L'AJUNTAMENT DE DEIÀ

Lluís Enric Apesteguia Ripoll, Mª Cristina López Martí i Francisca Deyà Ferriol, 

en representació i com a regidors d'Agrupació DEIA,


INFORMAM
FETS

Durant aquesta legislatura, l'Ajuntament de Deià ha contractat 7 persones: 2 mitjançant una convocatòria pública i amb valoració de mèrits; 5 sense cap procés públic i ni valoració de mèrits. D'aquests 5, 4 estan contractats avui dia:

1.- Lloc de manteniment. Contractat el setembre de 2011 per sis mesos prorrogats, convertit automàticament en interí indefinit (la qual cosa, per generalitzada, no deixa de ser un possible cas de prevaricació).
2.- Lloc de manteniment. Contractat el setembre de 2013 per sis mesos prorrogats, convertit automàticament en interí indefinit (la qual cosa, per generalitzada, no deixa de ser un possible cas de prevaricació).
3.- Lloc de controlador d'ORA. Contractat el juliol de 2014 per sis mesos.
4.- Lloc de controlador d'ORA. Contractat el juliol de 2014 per sis mesos.

La vinculació de quasi tots els treballadors contractats al Partit Popular (directa o familiarment) va en perjudici d'ells mateixos i de la resta de la ciutadania: hom no pot comparar els seus mèrits a qualsevol altre possible candidat i l'ombra de sospita cobreix tot el procés de selecció.

ANTECEDENTS A LA DENÚNCIA

L'anterior secretari va respondre per escrit al nostre portaveu el 5 de novembre de 2013 que el procediment triat era legal i que s'havia de diferenciar entre la cobertura d'una plaça i la cobertura dels llocs de feina; més enllà de com d'esotèrica és aquesta diferència, el mateix secretari reconeixia que era una situació provisional i excepcional, només explicable per la imprescindibilitat i inaplaçabilitat de les feines.

Com es pot veure als llocs de feina 1 i 2 de l'apartat anterior, la situació és del tot menys provisional; i per als llocs de feina 3 i 4, no s'explica la imprescendibilitat i inaplaçabilitat de les feines (se sap de fa mesos que el servei d'ORA seria municipalitzat).

FONAMENTS JURÍDICS

A l'Administració espanyola, la selecció de personal s'ha de dur a terme atenent a tècniques objectives que valorin aptituds i coneixements.

Els principis que regulen l'accès a la Funció Pública provenen dels articles 23.2 i 103.3 de la Constitució Espanyola (CE), referents a la igualtat, mèrit i capacitat. Ambdós preceptes no constitueixen compartiments estancs que hagin d'interpretar-se i aplicar-se per separat, sinó que una lectura i interpretació correcta dels mateixos passa per reconèixer-ne la interrelació.

Principi d'Igualtat- S'estableix a l'article 23.2 de la CE que disposa que “els ciutadans tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics”.

Principi del Mèrit i la Capacitat- Es disposa a l'article 103 de la CE que la regulació de l'accés a la funció pública es farà d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, que seran els únics paràmetres qe doten de contingut el principi d'igualtat. Així, el Tribunal Constitucional ha tengut ocasió d'assenyalar que el principi d'igualtat es romp quan es tenen en compte altres valors.

Aquests drets constitucionals s'articulen com principis rectors a l'accés a la feina pública, tal i com disposa l'article 55 de la Llei 7/2007 de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que estableix en el seu apartat primer que “tots els ciutadans tenen dret a l'accés a la feina pública d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, (...)”.

Ara bé, juntament amb aquests tres principis derivats expressament de la CE, l'Estatut recull una altra sèrie de principis aplicables als procediments de selecció, que si bé no apareixen expressament en el text constitucional, són indispensables per a l'efectivitat dels primers. Així, l'apartat 55 fa referència a la publicitat de les convocatòries i de les seves bases; la transparència; la imparcialitat , independència i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció; l'adequació entre els continguts dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar; i l'agilitat, sense perjudici de l'objectivitat en els processos de selecció.

Els principis de mèrit, igualtat i capacitat i la interpretació que el Tribunal Constitucional n'ha efectuat no determinen la seva aplicació exclusivament en el procediment d'ingrés a la funció pública, sinó que es fan vigents durant tota la vida funcionarial i es fan sobretot patents en l'establiment dels sistemes de provisió de llocs de feina i en el sistema de carrera administrativa i de promoció interna.

Per això i sense renunciar a altres vies de fer valer la legalitat,

DEMANAM

1.- Que se'ns entregui còpia de tota la informació referida a aquestes contractacions.

2.- Que la Secretaria d'aquest Ajuntament es pronunciï en el menor plaç possible sobre els fets aquí exposats i actuï al respecte segons les seves competències i sota la seva responsabilitat.

A Deià, 7 de juliol de 2014