dissabte, 29 de desembre del 2018

PRESSUPOST 2019


Analitzam aquest darrer pressupost de la legislatura conscients que és un pressupost de traspàs, que en realitat ha de tenir mig any de vigència perquè un futur govern municipal pot voler-lo canviar. De fet, confessam que si obtenim la confiança de la majoria dels deianencs el mes de maig el canviarem, però és obligació del govern actual presentar-lo i nostra avaluar-lo i intentar-lo millorar en allò que puguem.

Tanmateix, i perquè en quedi constància per a qui sigui que tengui la majoria després de les eleccions, volem fer unes reflexions generals.

Per començar, és una quantitat molt gran. 2.277.973,99€ per a un total de 637 habitants surt una pressió fiscal i una capacitat de despesa de 3.576€ per habitant. Això dona per uns serveis que creim que encara no tenim.

El primer anàlisi és que la despesa corrent és altíssima, i en aquest pressupost ja arriba al 58,79% del pressupost. Ja fa anys que venim dient que hi hauria d’haver un pla de reducció de la despesa corrent, que cada vegada «segresta» més part del pressupost.

A més, si tenim en compte que el 29,61% del pressupost es destina a personal, treim la conclusió que la capacitat de decisió que es dona a aquest ple és de l’11,6%, pràcticament el 7% si tenim en compte els interessos financers d’enguany. Conclourem que si el govern i l’oposició just podem fer «política» en el bon sentit del terme just amb 7 de cada 100 euros estam parlant d’una quantitat bastant escassa.

Això no s’arregla ni en una legislatura ni en dues, i per tant hauria de respondre a un pla tècnic amb un gran consens polític.

Hi ha partides que consideram excessives, ja hi hem referència en múltiples ocasions: per a festes 107.041€ o per a premsa i publicacions (sense comptar les despeses de la biblioteca) 10.175€, que
tampoc inclou la publicitat i propaganda -inclosa en una altra partida de 5.087€-.

I per acabar amb termes generals, i també és un tema que hem repetit en moltes ocasions, consideram que som dels pocs pobles que no tenim en marxa cap tipus de procés participatiu en el pressupost, i això no és positiu en una democràcia del segle XXI.

Però entrant en el detall, hi ha un parell de qüestions que no tenim clares i que volem plantejar:

DESPESES:

1.- A la memòria es destaca que no es consigna retribució per a la plaça de Secretària-Interventora per trobar-se vacant; ha renunciat la senyora Marquès a la seva plaça? Si no és així, sí està ocupada malgrat actualment qui l’ocupi estigui en excedència. Si és així, no s’hauria de consignar una partida per si es reincorporàs, per una qüestió de prudència?

Responen que ella ha manifestat que encara estarà un any més en excedència, però que tal vegada sí s'hagués pogut deixar oberta la partida per prudència.

2.- Sí es dota una plaça A1, que segons la memòria correspon a l’Arquitecta. Res a dir, però el concepte és de «personal funcionari»; té aquesta consideració?

Sí, encara que l'ocupi interinament.

3.- No entenem la pujada indiscriminada de l’1’75% a tot el capítol 2, ja que en realitat el comportament de les diferents partides era molt desigual (en algunes es gastava més del pressupostat, en la immensa majoria menys). Agunes de les despeses previstes, tot i que no es produeix ni de lluny el decalaix de fa una dècada, segueixen sense tenir una correlació amb la despesa real produïda en l’any anterior.

4.- Si les funcions d’arquitecte municipal s’han assumit des d’una persona en plantilla i ara es paguen amb fons del capítol 1, com reinvidicàvem i celebram, a què correspon la partida del capítol 2 227.06/151 «Honoraris arquitecte municipal» amb què es pagava l’anterior arquitecte, dotada amb 22.486,75€ i que no només es manté sinó que s’incrementa?

Responen que és una errada i s'ha de subsanar.

5.- De quina partida es paga la senyora Muntaner, que actua en qualitat d’assessora legal?

Ens ho respondran per escrit.

6.- Tenim 4 partides destinades a pagar indemnitzacions i interessos de demora pels xalets il·legals de Llucalcari. Sumen un total de 399.000,87€, 434.197,87€. Lluny del que demanaven els propietaris (cosa que hem de celebrar), és una quantitat espectacular, un 20% del pressupost. Demanam que s’obri ja l’expedient de possible responsabilitat de les persones (polítics i funcionaris) que atorgaren les llicències il·legals.

Es comprometen a obrir-lo.

7.- Quin criteri se segueix en les ajudes a entitats que reben transferències segons el capítol 4? Consideram que hi hauria d’haver unes bases objectivables i públiques per sebre el per què de cada ajuda i de les diferents quantitats.

Ho troben una idea positiva per als següents pressuposts.

9.- Pel que fa a inversions, consideram que n’hi ha d’altres interessants a preveure a més de l’asfaltat de carrers, però segurament no pertoca a un govern que acaba el seu mandat planificar-les. En qualsevol cas, hi ha cap llistat prioritzat de carrers on actuar?

Responen que el realitzarà l'arquitecta municipal amb criteris tècnics.

INGRESSOS

1.- Per què es preveu aquesta pujada d’ingressos en la taxa de clavegueram i la taxa de recollida d’escombraries? Entenem que encara es poden haver de cobrar rebuts, però a la liquidació de 13 de desembre ens diu que el 2018 de clavegueram just s’havien cobrat 50.823,50€ dels 72.000 previstos i d’escombraries 113.156€ dels 190.000€ previstos, sense que hi figurin drets pendents de cobrament. El 2017 tampoc es va arribar a cobrar la xifra pressupostada.

Responen que segurament es deu a l'augment de cases que s'han de connectar.

2. A la taxa per estacionament de vehicles (l’ORA) s’hi tornen preveure 130.000€, però el 13 de desembre d’enguany just hi figuren ingressats 3.531€, davant els 141.133,65€ que s’ingressaren el 2017. Què passa aquí?

Responen que és una errada i s'ha de corregir.

3.- En multes enguany figuren 0€ ingressats. Com així?

Responen que és una errada i s'ha de corregir.

4.- A què respon la nova partida 46100 «transferències del CIM» de 214.822,99€? Són la seva part dels xalets de Llucalcari?

Responen que segurament és això.

Manifestam que si és així i això depèn d'un contenciós amb el Consell (en el qual donam suport a la visió de l'Ajuntament, però que ho ha de decidir un jutge), és arriscat posar-ho com a segur al pressupost.

5.- Veim que no s’ha modificat les taxes de clavegueram, aigua i escombraries a les cases amb lloguer turístic, ni tampoc s’ha fet un IBI especial per a les cases buides, com hem demanat i en el primer cas fins i tot votat.

Dit tot això, presentam la següent esmena al pressupost de 2018:

ESMENA


Aplicació pressupostària Concepte Proposta pressupost Proposta esmena Variació
Baixes
226.04/920 Despeses jurídiques
60.000€
50.000€
-10.000€
226.02/920 Publicitat i propaganda
5.087,50€
4.087,50€
-1.000€
227.00/161 Treballs realitzats per altres. Neteja.
118.274€
116.274€
-2.000€
227.06/151 Honoraris arquitecte municipal
22.486,75€
1€
-22.485,75€

-35.485,75€
Altes
226.09/440 Foment transport públic
2.543,75€
4.543,75€
+2.000€
226.99.02/330 Ajudes normalització
1€
1.001€
+1.000€
227.06.02/151 Estudi camins públics
2.543,75€
6.029,5€
+3.485,75€
227.06.03/152 Estudi reordenació urbana
508,75€
3.508,75€
+3.000€
480.00/231 Atencions benèfiques i assistencials
7.000€
9.000€
+2.000€
480.01/231 Fons Mallorquí de Solidaritat
1.500€
2.500€
+2.000€
480.07/231 Prevenció i inserció
6.000€
8.000€
+2.000€
480.00/320 Ajudes per al foment de l’estudi
8.000€
28.000€
+20.000€

+35.485,75€

L'esmena s'aprova per unanimitat.

Manifestam que havent-se acceptat l'esmena, no votarem en contra sinó que ens abstendrem perquè tanmateix no compartim aspectes de fons del pressupost i aspiram a millorar-lo a partir del mes de maig.

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018

Amb aquesta modificació s’incorporen 146.219,09€ de romanents de tresoreria (sobrants d'altres anys) no previstos.

Amb aquesta quantitat se suplementen aplicacions pressupostàries existents i se’n creen d’extraordinàries.

És normal que alguns crèdits s’hagin de modificar perquè no s’havia previst alguna contingència, però en segons quines quantitats (o segons quin percentatge sobre l’import inicial) ens resulta estrany.

CRÈDITS EXTRAORDINARIS (que no existien)

La dotació d’aire condicionat al gimnàs es dota amb 5.722,09€; cap problema.

Els interessos de demora han suposat una despesa de 35.197€ el 2018. Suposam que provenen al pagament amb retard de les indemnitzacions per l’esbucament dels xalets il·legals de Llucalcari i denunciam que no s’ha obert cap expedient de responsabilitat de les persones que atorgaren o informaren les llicències contra la normativa.
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT (que existien però els doblers no han bastat)

Per què el complement específic de personal funcionari (entenem de seguretat) s’incrementa de 36.814,19€ a 45.514,19€ (+8.700€)?

Responen que es deu a la incorporació de la nova arquitecta com a personal de l'Ajuntament i no com a un contracte extern.

Per què hi ha dues retribucions de personal fix que augmenten 2.900€ i 3.800€, respectivament? Aquestes partides en la Liquidació no presenten manca de crèdit, sinó tot el contrari. A les que sí manquen és a les aplicacions 3321.13100 (547,38€) i 920.13100 (9.301€), les dues referides a personal eventual.

Ho revisaran.

Quins treballs realitzats per altres administracions han suposat passar dels 52.528€ a 71.428€?

Ens ho contestaran per escrit.

La partida «Estudis camins públics» ha passat de 2.500€ a 20.500€, sense que s’hagi realitzat cap estudi, almanco que nosaltres sapiguem. En qualsevol cas, segons la Liquidació just manquen 2.683,64€, no 18.000€.

Responen que deu ser una errada i que se subsanarà.

Els «Estudis i treballs tècnics» han passat de 6.000€ a 17.000€, i no sabem a què es deu exactament aquest increment d’11.000€.

Ens ho contestaran per escrit.

Com que no estam d'acord amb què es faci cap pagament referit als xalets de Llucalcari sense obrir l'expedient de responsabilitat a les persones que atorgaren les llicències il·legals, anunciam el vot en contra.


dissabte, 2 de juny del 2018

AGRUPACIÓ DEIA DENUNCIA QUE JUNTSxDEIÀ VOL CANVIAR LES NORMES SUBSIDIÀRIES PER PERMETRE MÉS CONSTRUCCIONS AMB URBANISME A LA CARTALa formació deianenca d’esquerres assegura que el govern municipal ha enganat l’oposició i la ciutadania amb l’informe sobre els possibles canvis a les Normes Subsidiàries

Mentre que l’Agrupació DEIA i la plataforma Volem Un Deià Petit havien demanat lligar urbanisme amb recursos, JuntsXDeià demana un informe amb canvis desenvolupistes a la carta

L’Agrupació DEIA ha denunciat que JuntsXDeià, el partit instrumental del PP a les passades eleccions, ha encarregat un informe per modificar les Normes Subsidiàries del municipi des d’un punt de vista «desenvolupista» i «d’urbanisme a la carta».

Aquest informe sorgeix arran de la demanda d’Agrupació DEIA i de la plataforma Volem un Deià Petit de modificar les Normes Subsidiàries de Deià, per tal d’actualitzar-les vinculant el creixement urbanístic a la disponibilitat de recursos i a les necessitats poblacionals reals del municipi; en paraules del portaveu de DEIA, Lluís Apesteguia, «volem unes normes que allunyin Deià de Petits Deiàs i altres creixements especulatius que augmenten problemes com la manca d’aigua o d’aparcament, a més d’incidir en un model de poble que no ens interessa, per a milionaris però buit la major part de l’any». Precisament va ser Agrupació DEIA qui va fer una esmena al pressupost que ha permès aquest informe, i que segons havien acordat havia d’incloure qüestions com al capacitat de càrrega, la possibilitat de canviar paràmetres urbanístics o la disponibilitat de cases buides.

Els regidors de la formació d’esquerres varen tenir accés a les qüestions que el govern municipal havia plantejat a l’empresa encarregada d’elaborar l’informe, després de sol·licitar-ho en el passat ple.

La sorpresa va ser majúscula quan varen veure que no només no incloïa cap terme dels que s’havia parlat sinó que ni tan sols no demanava per qüestions urbanístiques generals, sinó per la possibilitat de créixer en parcel·les concretes. «Ens trobam davant un informe que amaga una voluntat de construir encara més, i a damunt des de l’urbanisme a la carta en què es mira què es pot fer en terrenys concrets que tenen propietaris concrets», ha lamentat Apesteguia.

L’Agrupació DEIA va sol·licitar fa dues setmanes que es retiràs aquesta demanda d’informe i que es convocàs una reunió urgent per a parlar-ne. No han rebut cap notícia per part de la batlessa Magdalena López, per la qual cosa donen per trencada la possible col·laboració en la reforma de les Normes Subsidiàries. «Si no han de servir per a impedir més Petits Deiàs sinó que encara han d’afegir més brou al banyat, que no comptin amb nosaltres», han conclòs des de l’Agrupació, que ha acabat reclamant una moratòria de plurifamiliars fins a la redacció d’unes noves Normes.