dijous, 8 de maig de 2014

FAN FALTA APARCAMENTS... I REFLEXIÓ

El 4 d'abril el ple va ratificar, amb els vots del PP, un conveni que la batlessa ja havia signat el 28 de març amb Solar Energy SL (propietària de can Vallès) per tal que l'Ajuntament de Deià pogués netejar unes marjades de tarongers d'aquesta finca i fer-hi un aparcament públic provisional (la cessió és per 20 mesos, ampliables o no), mentre es fan els canvis urbanístics necessaris per a permetre uns locals comercials privats en el subsòl i un aparcament públic definitiu a sobre. Aquest aparcament, ja previst a les NNSS de 1991, farà 634,33 metres quadrats.

Aquest canvi urbanístic ha despertat el previsible debat entre els veïnats, com és sa i natural en una democràcia consolidada. Per això vàrem demanar a la batlessa que convocàs una reunió amb els interessats; s'ha de dir que ho va acceptar tot d'una i la vàrem fer dimecres vespre.
S'hi varen sentir arguments en contra i a favor (val a dir que més dels primers que dels segons), però la veritat és que era un debat desequilibrat: la decisió ja estava presa, així que hi havia poc a fer (sempre hi ha marge quan xerram de política, si hi ha voluntat). Allò lògic i ideal hagués estat escoltar els veïnats abans, i no voler córrer... la proximitat de les eleccions no ens hauria de llevar la necessària capacitat de reflexió.
Agrupació DEIA sabem que manquen aparcaments, i vàrem ser els primers a incloure al nostre programa la necessitat de fer més places. Coherentment, hem donat suport als nous aparcaments a can Borino i al carrer Teix (a la Carretera Nova cap al Clot). Amb aquests dos Deià ja ampliarà en més d'un 30% les seves places per a no residents. És a dir, hi ha marge per a pensar-hi.
Primer de tot, cal que ens demanem: l'aparcament de can Vallès solucionarà la manca d'aparcaments? Surten unes 18 places. Quan es faci l'aparcament definitiu la propietat es quedarà durant 50 anys amb 4 places i tendrà 6 targetes per a zona de residents; si hi fa un establiment turístic, podrà quedar-se amb 8 places i 2 targetes per a zona de residents. És a dir, de menys d'una vintena de places se'n quedarà 10, en qualsevol cas. És ver que a l'aparcament provisional no se'n quedarà cap, però recordam que aquesta cessió és per 20 mesos (que per molt que hi hagi eleccions pel mig, just són 20 mesos, ampliables o no).
Dit això, can Vallès i els seus jardins són un emblema de Deià, i estan al mig del nostre poble. No ens pareix el terreny ideal per a construir-hi un aparcament, i és de sobres conegut que sempre hi hem defensat una plaça o uns jardins. És veritat que el conveni del 91 amb la propietat és per construir-hi aparcaments, però perquè és el que va demanar l'Ajuntament a canvi de deixar-los fer els locals comercials subterranis... Qualcú pot pensar que si hi fan un hotel preferiran veure un aparcament a una plaça? La batlessa ens va reconèixer que no ho havien plantejat als propietaris. Si fa 23 anys es va decidir una cosa, ara se'n pot decidir una altra.

Evidentment no és un “no” sense alternatives, perquè haver-n'hi, n'hi ha. A menys de 100 metres hi ha dos altres espais on les NNSS preveuen aparcament públic, just a la sortida del poble cap a Sóller, un davall i l'altre damunt la carretera. La superfície és similar a la de l'aparcament de can Vallès, i es pot mirar d'arribar un acord amb els propietaris com s'ha arribat amb els de can Vallès. Ens pareixen uns espais més adequats i que no alteraran tant la imatge interior del poble, i en tot cas dignes de ser tenguts en compte dins un debat serè en què també ens hem de demanar quants aparcaments més volem.
Segurament no és possible trobar una solució que agradi a tothom i satisfaci les demandes (legítimes) de totes les parts, però sí hem de cercar possibilitats que provoquin el màxim consens. Per ventura no és fàcil, però val la pena intentar-ho.

(Enviat a Sa Veu de Sóller)

Nota de premsa sobre la municipalització de l'ORA

AGRUPACIÓ DEIA CELEBRA QUE EL PP LI DONI LA RAÓ AMB L'ORA

El Govern municipal ha anunciat que municipalitzarà el servei d'ORA, i l'oposició lamenta els anys perduts. L'Ajuntament podria embutxacar-se quasi 144.000€ anuals.

El portaveu d'Agrupació DEIA, Lluís Apesteguia, ha celebrat que el govern municipal hagi decidit municipalitzar el servei d'ORA, tal i com fa onze anys que reclama la coalició d'esquerres, i ha felicitat la batlessa per haver rectificat “tard, però més val tard que mai”.

Apesteguia ha recordat que en el passat, el batle els havia titllat de “demagogs i populistes” per defensar una gestió pública de l'ORA, i que el PP havia negat en reiterades ocasions que fos rendible. L'Agrupació DEIA lamenta tots aquests anys perduts, en què les arques públiques han deixat d'ingressar centenars de milers d'euros, ja que segons ha reconegut la nova batlessa el 2013 l'empresa gestionadora de l'ORA va recaptar 143.481,98€, “una doblerada que hagués pogut servir per a donar serveis als deianencs i que ha anat a mans privades perquè al PP li feia peresa fer una suma”.

L'Agrupació es demana “per quina raó el PP estava tan obcecat amb que ho gestionàs una empresa privada?” i exigeixen al partit governant que doni una explicació al poble. Així mateix, demanen obrir una reflexió sobre la millor manera d'explotar aquest recurs, tenint en compte les despeses i el personal necessari.


L'Agrupació DEIA ha aprofitat per recordar que encara hi ha altres serveis municipals gestionats per empreses privades, concretament l'aigua, el clavegueram i la recollida de fems. Apesteguia ha recordat el compromís d'aquesta formació amb la gestió pública dels serveis “perquè si una empresa deixa de fer-hi negoci i d'obtenir-ne uns legítims beneficis, els deianencs podrem tenir una aigua, un clavegueram i un fems més barats”.


dimecres, 7 de maig de 2014

Text del Conveni Urbanístic per fer l'aparcament DEFINITIU a Can Vallès

En Deia a 28 DE MARZO de 2014


REUNIDOS

De una parte
Doña. Magdalena López Vallespir, mayor de edad, con DNI XXXXXXXXX Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Deià, con domicilio en Can Boi

De otra parte
Don. Pedro Pablo Marrero Fuster, mayor de edad, abogado, con domicilio profesional en C/San Miguel, 68ª, 8º, 07002, Palma de Mallorca.

INTERVIENEN

La Sra. Magdalena Lopez VAllespir en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Deià, con domicilio en c/ Porxo 4, 07179.

El Sr. Marrero en nombre y representación, en calidad de administrador único, de la entidad mercantil Solar Synergy, SL, con domicilio en C/San Miguel 68ª, 8º, 07002, Palma de Mallorca y CIF B57529067

Los reunidos, en las respectivas condiciones en que intervienen se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para llevar a cabo este acto y suscribir el presente documento,

EXPONEN

PRIMERO.- Que la entidad Solar Synergy, SL, es titual de una parcela de terreno cuya referencia catastral es 0001002DE6090S0001QW Dicha parcela de terreno viene grafiada en el plano adjunto


SEGUNDO.- Que de acuerdo con el plan general de ordenación urbana del municipio de Deià, dicha parcela tiene una zona de 643,33 metros cuadrados, los cuales tienen como destino su utilización como aparcamiento público.

TERCERO.- Que es interés de ambas partes el proceder a la firma del presente convenio al efecto de poder regular la cesión de dicho aparcamiento de forma gratuita para el municipio

Dicha cesión se regulará, mediante el establecimiento de los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- ÁMBITO DEL CONVENIO
El ámbito de este convenio afecta a la parte de la parcela descrita en el exponendo primero que viene destinada a su utilización como aparcamiento público.

SEGUNDO.- FINALIDAD DEL CONVENIO.
La finalidad del presente convenio es la regulación de dicha cesión, a efectos de que la misma sea gratuita para el municipio y lo menos gravosa posible para la titular del mismo, mediante la introducción de la figura de la finca especial de atribución privativa en el expediente de modificacion de normas urbanisticas según el art 17.4 del RD 2/2008, que determine su ordenación basica y equipare los usos a los admitidos en planta baja a excepción del de alojamiento, al que acompaña el presente convenio, en la que el municipio ostentara al menos la titularidad de la rasante, y el particular podra usar lucrativamente la edificabilidad actual del subsuelo.
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.
Artículo 17 Formación de fincas y parcelas y relación entre ellas

4. Cuando los instrumentos de ordenación urbanística destinen superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, a la edificación o uso privado y al dominio público se constituirá un complejo inmobiliario en el que aquéllas y ésta tendrán el carácter de fincas especiales de atribución privativa, previa la desafectación y con las limitaciones y servidumbres que procedan para la protección del dominio público. Tales fincas podrán estar constituidas, tanto por edificaciones ya realizadas, como por suelos no edificados, siempre que su configuración física se ajuste al sistema parcelario previsto en el instrumento de ordenación.


TERCERO.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y ORDENACIÓN.
El ámbito citado se clasifica por las Normas Subsidiarias de planeamiento como suelo urbano aparcamiento público en casco histórico, sin que esta clasificación varíe tras la modificación de normas.

CUARTO.- CUMPLIMIENTO DE LA CESION
En el plazo de 30 dias desde la aprobación definitiva de la modificación de las NN.SS. la propiedad se compromete a segregar la zona afecta para aparcamientos de uso público, para la creación de una finca especial de atribución privativa (FEAP), en la que al menos la rasante será propiedad municipal, y la edificabilidad propia de la calificación urbanística de la parcela tendrá aprovechamiento privado, prestando el Ayuntamiento de Deia su conformidad a dicha segregación y comprometiéndose al otorgamiento de las correspondientes licencias de edificación y usos, acordes al planeamiento recién aprobado. Se adjunta plano donde se especifica la zona a segregar. La segregación implicará la inscripción de una servidumbre de paso para el público en general entre la nueva finca y la calle Porxo a través de la finca matriz y según plano adjunto, La entidad cedente manifiesta explicitamente que no le consta que la totalidad de la servidumbre grafiada sea de su propiedad.Acto seguido la propiedad realizará, de acuerdo con licencia municipal que el Ayuntamiento de Deia se compromete a otorgar, las obras de construcción del aparcamiento en superficie en la zona mencionada, cuya cota será la misma que la del existente. Dicha construcción implicará asimismo el desarrollo a nivel inferior de varios locales comerciales que coincidirán en superficie con el aparcamiento construido sobre la cubierta de los mismos.

Tras la realización de dichas obras, las cuales serán exclusivamente por cuenta y cargo de la propiedad, se otorgará por parte de la misma escritura de declaración de obra nueva y división horizontal, estableciendo en la misma como unidad diferenciada la cubierta de la estructura ya construida, destinada a aparcamiento municipal y por otro lado cuantos locales sean autorizados por parte del Ayuntamiento, de acuerdo con la normativa urbanística vigente relativa a superficies mínimas de los mismos.

La propiedad tras el otorgamiento de dicha escritura cederá al ayuntamiento gratuitamente la propiedad de dicha cubierta destinada a aparcamiento, en el mismo momento el ayuntamiento concederá a la propiedad concesiones administrativas sobre dicha unidad, correspondientes a 4 plazas de aparcamiento, que vienen grafiadas en el plano adjunto y marcadas en amarillo. Dicha cesión será asimismo gratuita y por un período de 50 años. Las mencionadas concesiones asimismo serán transmisibles por parte de la propiedad a terceros. La concesión será efectiva por 50 años. En caso de implantar una actividad de carácter turístico de alojamiento en la finca matriz “Can Vallés” la concederán con las mismas condiciones que las anteriores 4 plazas de aparcamiento adicionales. Durante el periodo de 50 años antes mencionado asimismo el Ayuntamiento cederá a la propiedad 6 tarjetas de aparcamiento de residente que permiten el acceso en la zona urbana, reduciendo dicho numero a 2 en caso de que se otorguen las 4 plazas de aparcamiento adicionales mencionadas

QUINTO.- SUBROGACIÓN.

Los derechos y obligaciones asumidos por la propiedad en virtud del presente Convenio serán transmisibles a cualquier adquirente posterior la finca objeto del presente documento o los locales comerciales a desarrollar

Y en prueba de conformidad con cuanto se expresa, suscriben el presente documento con la totalidad de Anexos que en el mismo se aluden por duplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

Nota 2: actualmente existe una regulación de los usos, de su dimensión y posición dentro de un edificio (arts. 88 y 89 y 130), pero para el caso de locales comerciales casco antiguo no hay limitación en cuanto a superficie.