diumenge, 7 de desembre de 2014

Anàlisi del Pressupost del 2015

Abans de res, volem agrair que la secretària ens fes arribar la proposta una setmana abans d'aquest ple, i no just tres dies, com era habitual. Això ens ha permès analitzar-la amb més temps i tranquil·litat.

Tanmateix, allò òptim seria que hi participàssim des del principi; no només nosaltres, sinó tot el poble, en allò que se coneix com Pressuposts Participatius i que són un moviment interessantíssim i en contínua expansió des del Fòrum Social Mundial de Porto Alegre de fa més d'una dècada. Aquesta és, com cada any, la nostra principal queixa i el principal motiu que no puguem votar a favor d'aquest text.

Tanmateix, hi ha alguns aspectes positius que no volem deixar de valorar, perquè creim que seria sectari no fer-ho: que a la fi s'hagi pressupostat la biblioteca pública ens omple d'alegria, ja que durant anys i anys l'hem defensada davant el silenci o burles de l'equip de govern; és de reconéixer el canvi. Així mateix, valoram molt l'augment d'ajudes a entitats (encara que s'haurien de fer a través d'una convocatòria pública i no a criteri discreccional dels polítics) i la continuïtat de les partides socials.

L'anàlisi que vàrem fer l'any passat sobre els pressuposts, assenyalant les deficiències en comptabilitat i les desviacions entre allò que es gasta i allò que es pressuposta, no va servir per a millorar els pressuposts de l'any passat, que s'aprovaren intactes per part del PP. I s'ha demostrat que totes les partides que vàrem dir que estaven mal pressupostades hi sobraven o hi mancaven doblers. En alguns casos desenes de milers d'euros. Això ho deim per a què es vegi que no era una crítica gratuïta, sinó de necessària millora.

En el pressupost d'enguany sí que s'han tengut en compte algunes de les mancances que vàrem assenyalar l'any passat, i que havien existit durant anys i anys. Volem reconèixer la millora i agrair que ens escoltin.

No obstant, hi segueix havent partides en què, si miram el gastat els darrers anys, no s'explica la quantitat consignada per enguany:

A la partida 221.00/161 “Energia elèctrica servei d'aigua”: el 2012 hi vàrem pressupostar 3.000€, i en vàrem gastar 0; el 2012 hi vàrem pressupostar 3.500€ i n'hem gastat 0; el 2014 en pressupostàrem 5.000€ i n'hi hem gastat 0. Per què enguany hi pressupostam 9.000€?

A la partida 221.00/920 “Energia elèctrica” el 2014 hi vàrem pressupostar 5.000€ i hi vàrem computar 8.504,97€. Enguany, enlloc d'afegir-n'hi, han deixat la partida a 0€. Com així?

A una altra partida energètica, la 221.00/450 hi vàrem pressupostar 23.000€ i n'hem gastat 14.045,06. Enguany la baixen a 20.000€, però és una quantitat 6.000€ superior a la despesa demostrada.

A la partida 221.10/920 “Productes de neteja i condicionament administració general”: el 2011 s'hi varen destinar 12.370€ i se'n varen gastar 1.676€; el 2012 hi vàrem pressupostar 13.000€ i en vàrem gastar 2.342,32€; el 2013 hi vàrem pressupostar 15.000€ i hi vàrem gastar 2.358,6€; el 2014 hi vàrem pressupostar 15.000€ i just n'hem gastat 1.403,33. Per què enguany l'any rebaixada, però hi destinam 7.500€, un 534% més del que realment s'hi va gastar? Veim que cada any esperen que els deianencs tornem més bruts que l'anterior, però ja no sabem què fer per demostrar-los que no serà així.

A la partida 226.04/920 “Jurídics contenciosos”: el 2012 s'hi destinen 20.000€ i se'n gasten 12.817,74. El 2013 hi trobam pressupostats 21.000€, dels que se'n gasten 6.534; el 2014 s'hi tornen a destinar 21.000€, però en gastam just 3.159,23. Com així enguany hi pressupostam 20.000€, un 633% que la despesa real?

A la partida 227.00/161 “Treballs realitzats per altres empreses, neteja, servei d'aigua” el 2014 hi vàrem pressupostar 118.000, però just n'hi hem gastat 85.144,91 (és a dir, un decalaix de 32.855,09€). Com així s'hi tornen pressupostar 118.000€?

Decalaixos semblants es produeixen a la resta de partides de “treballs realitzats per altres empreses” (les 227.00/162, 164, 321, 330, 920), que el 2014 varen suposar una diferència entre el pressupostat i el gastat de 60.649,56€, i que enguany just s'ha corregit en 31.000€.

A la partida 227.06/150 “Estudis i treballs tècnics urbanisme”: el 2012 hi vàrem pressupostar 4.000€ i n'hi gastàrem 18.047,85. El 2013 n'hi pressupostàrem 10.000 i en gastàrem 31.083,39. El 2014 pujam el pressupost a 18.500€ i és l'any en què més ens aproximam a la despesa real, de 12.469,85€. El sorprenent és que enguany la deixem a 0. En canvi, a la resta de partides “Estudis i treballs tècnics” (aigua, salut, administració general) no hi vàrem gastar ni un duro i hi seguim pressupostant 2.500€, 125€ i 5.000€, respectivament. A què es deu?

La partida 227.06/151 “Honoraris arquitecte municipal” és sempre un calaix descontrolat: la diferència entre el pressupostat i el realment gastat ha estat de 19.800€ el 2012, 12.000 el 2013 i 15.500€ el 2014, any en què hi gastàrem 8.572,73€. Per què enguany pressupostam 22.100€, quasi el triple del gastat aquest exercici?

Per això proposam un seguit d'esmenes que, malgrat ser negociables, milloren substancialment el text proposat per l'equip de govern i que, en cas de ser tengudes en compte, podrien fer que optàssim per l'abstenció.


Esmenes al Pressupost de 2015

EXPOSICIÓ

Havent analitzat el pressupost proposat per al 2015 hem detectat que alguns conceptes presenten una previsió de despesa que no té res a veure amb la despesa real que s'hi ha realitzat altres anys.

Per tot això i de cara al ple de dia 6 de novembre presentam les següents

ESMENES AL PRESSUPOST 2015

CONCEPTE
PROPOSTA INICIAL
PROPOSTA
Agrup. DEIA
DIFERÈNCIA
VOTACIÓ
Energia elèctrica servei d'aigua
29.000,00 €
23.050,00 €
-5.950,00 €
Rebutjada
Productes de neteja i condicionament administració general
7.500,00 €
2.500,00 €
-5.000,00 €
Rebutjada
Atencions protocol·làries i representació
3.000,00 €
750,00 €
-2.250,00 €
Rebutjada
Publicitat i propaganda
3.000,00 €
2.000,00 €
-1.000,00 €
Rebutjada
Jurídics i contenciosos
20.000,00 €
8.000,00 €
-12.000,00 €
Rebutjada
Treballs realitzats per altres empreses, neteja, servei d'aigua
118.000,00 €
90.000,00 €
-28.000,00 €
Rebutjada
Honoraris aquitecte municipal
22.100,00 €
15.000,00 €
-7.100,00 €
Retirada (1)
Estudis i treballs tècnics aigua
2.500,00 €
4.500,00 €
2.000,00 €
Aprovada
Estudis i treballs tècnics energies renovables
0,00 €
4.500,00 €
4.500,00 €
Aprovada
Estudis i treballs tècnics administració general
5.000,00 €
600,00 €
-4.400,00 €
Retirada (2)
Estudis i treballs tècnics urbanisme
0,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
Retirada (3)
Fons Mallorquí de solidaritat
1.500,00 €
4.000,00 €
2.500,00 €
Aprovada
Normalització Lingüística
0,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
Rebutjada
Participació
0,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
Rebutjada
Foment premsa local
0,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
Aprovada
Foment del transport públic
0,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
Rebutjada
Foment de l'Associacionisme
0,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
Rebutjada
Ajudes a l'estudi secundari, d'FP i universitari
0,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
Rebutjada
Pla soterrament cablejat aeri
0,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
Aprovada
Rotulació carrers centre històric
0,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
Retirada (4)
Plaça animador sociocultural (6 mesos)
0,00 €
9.523,80 €
9.523,80 €
Rebutjada

(1) (2) (3) Les retiram perquè ens asseguren que aquestes tres partides s'han fusionat en la de l'arquitecte municipal.
(4) La retiram perquè ens comprometem a executar aquesta feina però dins la partida “Altres inversions”.