dijous, 14 de maig del 2015

Programa d'Agrupació DEIA per a la legislatura 2015-2019

DEMOCRÀCIA


+ participació
Creim que la gent ha de decidir què vol que es faci al seu poble, i no només amb un vot cada quatre anys. Per això:
 • Aprovarem una Ordenança de Participació Ciutadana, que inclourà comissions de participació, consultes ciutadanes, etc.
 • Crearem -com a mínim- les següents comissions de participació, que funcionaran de forma autònoma i amb vertadera capacitat de decidir: Promoció econòmica, Joventut, Dinamització Social i Festes.  
 • Qualsevol assumpte serà sotmès a Consulta si ho reclama el 15% del cens municipal, sempre d'acord amb la Llei de Consultes.
 • Posarem en marxa el sistema de “pressupostos participatius”.
 • L'Agenda Local 21 serà l'instrument per conjugar la participació i temes de sostenibilitat: urbanisme, recollida selectiva, etc.

+ transparència
Des dels Ajuntaments gestionam els recursos, el patrimoni i els serveis de tothom, per això cal que tothom tengui tota la informació que calgui:
 • Oferirem i publicarem les informacions que siguin d'interès comunitari per internet i als plafons municipals.
 • Crearem una App per a què la gent pugui seguir al moment tota la informació generada i fer les aportacions pertinents.
 • Publicarem periòdicament les nostres declaracions patrimonials; és necessari que la ciutadania confiï en els seus representants.
 • Farem una auditoria externa per aclarir els comptes dels darrers anys, que no trobam clars; però també n'encarregarem de la nostra gestió, per assegurar un control professional independent.

+ foment de l'associacionisme
Les associacions donen vida a un poble, fomentant les relacions dels seus membres i dinamitzant la comunitat amb les seves activitats. Per això, les ajudarem i les escoltarem:
 • Crearem una ajuda permanent per a les associacions deianenques, per fomentar-ne l'autonomia i no depenguin de la voluntat del polític de torn.
 • Els oferirem assessoria davant la burocràcia.
 • Tendran veu als plens municipals.
 • A la Comissió de Dinamització Social trobaran un espai per dialogar entre elles, amb l’Ajuntament i amb els partits polítics.
 • Els donarem suport econòmic i sobretot de serveis per a realitzar les activitats que vulguin desenvolupar.

+ legalitat
L'Ajuntament ha actuat diverses vegades d'esquena a la legalitat: xalets de Llucalcari, concessió del clavegueram, contractes a dit, dinars amb familiars pagats amb fons públics, etc. Això no pot tornar a passar.
Tots els membres de la nostra llista ens assumim a dimitir si mai fóssim imputats amb mesures cautelars per qualsevol delicte relacionat amb la corrupció.

+ debat
El debat, la sana confrontació d'idees, és la base de qualsevol democràcia. Per això:
 • Crearem un Debat Anual sobre l'Estat del Poble.
 • Farem els plens l'horabaixa, per a què tothom hi pugui assistir i veure què fan els seus representants.
 • Després de cada ple, farem un torn obert de paraula per al públic.
 • Retransmetrem els plens per internet.

+ mitjans de comunicació
Una altra cosa que demostra la maduresa d'una democràcia és la llibertat pluralitat i independència dels mitjans de comunicació.
 • Donarem una subvenció específica per a s'Encruia (o qualsevol publicació municipal que pugui sortir), independentment de si ens critiquen o no.
 • Estudiarem la possibilitat de crear una ràdio municipal (basant-nos en l'experiència de Puigpunyent).
 • Farem gestions per a que arribin tots els mitjans de comunicació possibles (especialment TV i ràdio).

+ qualitat institucional

La lleialtat institucional és cabdal per al bon funcionament d'un país. 
 •  Ens comprometem a cooperar amb el Consell i el Govern independentment de qui hi governi.
 • Dotarem de sentit la Mancomunitat: plantejarem possibles mancomunitatzacions de serveis i estudiarem trobades de diversos tipus entre els pobles de la comarca.
 • Intentarem sempre arribar a acords amb l'oposició, que serà informada regularment dels projectes de l'equip de govern i hi podrà fer les aportacions que cregui oportunes des de l'inici.

ENTORN

+ urbanisme respectuós
El nostre paisatge és el nostre principal patrimoni, i també la nostra font de riquesa. Viure a Deià ha de ser possible, però s'ha de conjugar amb un respecte escrupulós per al medi ambient:
 • Impulsarem unes noves NNSS que afavoreixin el creixement al voltant i dins els nuclis històrics i n'aturin la dispersió, i que possibilitin un creixement natural segons la demada real.
 • Estudiarem un impost específic per a l'especulació.
 • Fomentarem el lloguer de les cases buides.
 • Col·laborarem amb uns nous habitatges de Protecció Oficial, però de lloguer.
 • Intentarem aturar la construcció de locals comercials subterranis davall l'aparcament de can Vallès, possibilitat ja aprovada per l'Ajuntament i pendent de l'acord del Consell. Si es reimplanta l'ecotaxa lluitarem per a què el Govern arribi a un acord amb els propietaris de can Vallès per a adquirir-lo.
 • Elaborarem un pla per a soterrar el cablejat elèctric que encara queda enlairat en un màxim de 8 anys.
 • Dotarem son Coll del mínim de serveis exigits per la llei.
 • Farem un WC públic a Deià, possiblement a l'aparcament de can Roig.

+ camins públics
Cada vegada que es tanca un camí públic, se'ns roba una part del nostre patrimoni i història, se'ns impedeix arribar a racons de Deià que són nostres i s'avorta un actiu turístic principal.
 • Ampliarem el catàleg de camins, recuperant els tancats que es puguin considerar públics, amb la màxima ambició.
 • Intentarem arribar a acords amb els propietaris per a fer possible el pas en els camins que siguin declarats definitivament privats.
 • Treballarem per a què els caminants respectin les propietats per les quals transcorren els camins públics.
 • Mantendrem els camins públics en bon estat, tant si són de competència municipal com si hem de pressionar a altres institucions, especialment aquells que formen part del nucli urbà.
 • Farem un projecte (possiblement de passarel·la/voravia) per a evitar que els caminants del GR221 hagin de caminar per la carretera entre el portell de son Bujosa i la pujada a son Coll.
 • Els dotarem d'una bona senyalització.

+ patrimoni
El patrimoni cultural, arquitectònic i natural de Deià és impressionant; moltes vegades som els primers que el desconeixem i l'amagam als nostres visitants. Aquest abandonament està causant el seu deteriorament, que en alguns casos pot resultar irreversible.
 • Ampliarem el catàleg de béns patrimonials.
 • Crearem uns itineraris per a què mallorquins i turistes coneguin el nostre patrimoni.
 • Iniciarem la catalogació i restauració de tot l'antic sistema de regadiu.
 • Mantendrem tot el poble, també les zones més apartades, en bon estat.

+ mobilitat responsable i transport públic
Cal assegurar un transport públic útil i barat, així com una mobilitat cabal.
 • Complementarem les ajudes del Govern per a què els bitllets d'autobús surtin encara més barats als deianencs.
 • Lluitarem per a què els deianencs també gaudeixin del descompte al túnel de Sóller.
 • Pressionarem la Conselleria per a millorar els horaris de l'autobús.
 • Farem una baixada segura per a què els infants no corrin perill quan baixin a l'escola.
 • Crearem un passeig que anirà des de l'església i des del c/Pintor Sanjuan fins a l'escola.
 • Crearem un pla per a millorar el trànsit dins el poble i evitar els embotellaments.
 • Canviarem l'ordenança que regula la Zona de Residents per assegurar de veres la possibilitat d'aparcar als residents, per a què hi tengui un pes principal el pagament de l'impost de circulació a Deià.

+ recursos naturals: energia i aigua
Volem que Deià sigui, a mitjà termini, en un poble capdavanter en la sostenibilitat. 
 • Augmentarem el percentatge d'energia renovable a Deià. Aprofitarem i canalitzarem les ajudes de la UE, del Govern i del Consell en aquest sentit, especialment en edificis públics.
 • Aprofiarem millor els recursos hídrics de Deià.
 • Inventirem en augmentar els dipòsits d'aigua de cara a l'estiu.
 • Disminuïrem la despesa energètica millorant l'eficiència de la xarxa d'enllumenat públic, alhora que davallarem la contaminació lumínica.
 • Posarem com a condició que les empreses que subministrin energia elèctrica a l'Ajuntament comprin energia verda.

+ esport
S'ha de fomentar l'associacionisme esportiu i de base, per a aconseguir una societat més cohesionada i sana.
 • Donarem suport a l'esport base, especialment el dels més menuts i joves, i continuarem amb el suport donat a la petanca, al tennis, al futbol, al motocros i al ciclisme.
 • Crearem unes beques específiques per a esportistes de base que s'hagin de desplaçar fora de Mallorca per a realitzar competicions.
 • Mantendrem el Trofeu Deià a la Challenge Mallorca.
 • Farem més tornejos esportius per les festes.
 • Potenciarem els tornejos esportius entre municipis de la Serra de Tramuntana, així com els d'esport escolar.

+ recollida selectiva
Cal millorar el sistema, que actualment es mostra ineficaç i car.
 • Millorarem l'estat del Punt Verd.
 • En un primer moment, i abans d'implantar un altre sistema, multiplicarem els punts i contenidors de reciclatge, repartits per diversos punts del municipi.
 • Implementarem, al llarg d'aquests quatre anys, en base a un procés participatiu i adaptant-nos a la realitat social de Deià, un sistema de recollida selectiva a domicili.

+ agricultura
L’agricultura està en clar retrocés al poble i només es conserva de manera residual. Com a agent conservador del paisatge, del qual vivim, trobam que ha de ser potenciat.
 • Crearem un servei gratuït i regular de transport de productes agrícoles fins a les cooperatives de Sóller durant les principals collites de l’any.
 • Farem cursos d’agricultura ecològica.
 • Donarem ajudes per al manteniment dels marges i dels olivars.
 • L'agricultura serà un tema a tractar, almanco una vegada a l'any, a la Comissió de Promoció Econòmica, per a que aquells que es dediquin total o parcialment a aquesta tasca puguin proposar les mesures que trobin adients a l’Ajuntament, associacions i/o partits polítics.

+ Serra
Hem de treballar per a què la Serra sigui un lloc agradable per a visitar però assegurant-ne el bon ús. Establirem un Consorci amb la resta de municipis, el Consell, el Govern, els propietaris i els agents socials necessaris per a assegurar-ne la dinamització sostenible.

+ boscos
Els boscos estan cada vegada més bruts, i el risc en cas d'incendi és altíssim. Farem el possible per a augmentar la neteja del sotabosc i l'establiment de tallafocs.

+ Cala
La Cala és un dels llocs més emblemàtics del nostre poble, tant per als deianencs com per als visitants.
 • La dotarem de diversos serveis: vigilant, WC públic a l'aparcament, enllumenat, barana per tot el costat del torrent etc.
 • Millorarem el sistema de boies.
 • Farem neteges del rocam i el torrent. Assegurarem el bon estat de la zona de barques.
 • Farem un projecte per a mantenir-hi la seguretat davant el perill d'enllevessades.
 • Farem un projecte per a regenerar-la, davant la preocupant erosió.
 • Intentarem recuperar almanco un dels escars en mal estat.
IDENTITAT
+ biblioteca 
Una biblioteca és un lloc en què es fomenta la lectura, l'estudi i les activitats culturals. Per això en crearem una. Dins aquesta biblioteca establirem un fons bibliogràfic sobre Deià.

+ interculturalitat
Deià ha deixat de ser un referent en la multiculturalitat integrada. Nosaltres volem que l’Ajuntament sigui promotor de les trobades entre les riquíssimes i diverses cultures que conviuen en el nostre poble.
 • Fomentarem el coneixement de llengües oficials entre els forans i de les estrangeres entre els autòctons.
 • Introduirem la interculturalitat en les celebracions i activitats municipals.
 • Organitzarem, almanco una vegada cada any, un encontre entre cultures.

+ potenciació de la llengua pròpia
Deià és dels tres pobles que no ha fet cap política de normalització lingüística. Per això, iniciarem un programa de normalització dels topònims i de la rotulació dels carrers i, així com de suport al català (especialment en l'organització de classes dels diversos nivells).

+ suport a la creació artística
Deià és un focus de creació artística, no només en el passat sinó també en l'actualitat. Per això cal donar-li suport i no seguir vivint de rentes.
 • Potenciarem els grups de música deianencs.
 • Crearem el premi de poesia en català “Notes de Deià”.
 • Recuperarem el premi de poesia multilingüe “Robert Graves”.
 • Crearem una pàgina web per a donar difusió i suport comercial als pintors deianencs.
 • Crearem un esdeveniment de promoció artística.

+ festes participatives i comunitàries
Les festes són un moment de trobada i d'esbarjo, però també haurien de ser el fruit de la feina de la gent d'aquí.
 • Defugirem el model de festes contractades a una empresa i apostarem per unes celebracions participatives, decidides i protagonitzades pels habitants de Deià.
 • Els dies festius serviran per a què la gent es quedi a Deià i hi celebri activitats, per tal de crear comunitat. Els dies festius respondran a la història i idiosicràsia de Deià, no a la d'altres pobles.
 • A més, ampliarem el calendari festiu de Deià, potenciant les que ja es fan (Nadal, cap d'any, Reis, foguerons, carnaval, Pasqua, Sant Joan, les Verges), reintroduint-ne de perdudes (festes de Llucalcari, festes de Sant Pere a sa Cala, festes de la lluna plena, festes patronals d'hivern -sant Sebastià-, etc.) i implantant-ne de noves (diada de Mallorca, dia de les Illes Balears i dia en què ens independitzàrem de Valldemossa). 
+ noves tecnologies
Les noves tecnologies ens obrin al món, alhora que universalitzen el coneixement.
 • Impulsarem unes millors connexions d'internet.
 • Implantarem zones de wifi municipal.
 • Crearem una App municipal.
 • Situarem uns quants ordinadors a la biblioteca, per a garantir que tothom hi tengui accés.

+ activitats socials i culturals
Les activitats socioculturals donen vida al poble, especialment durant els mesos d'hivern.
 • Organitzarem cursos i tallers, amb la idea de la formació continuada, a partir dels interessos comunitaris. Vetllarem per a què els seus horaris siguin compatibles amb la jornada laboral estàndard.
 • Donarem suport al grup de teatre, al d'artesans, a la Protecció Civil, Associació de Veïns i al cor.
 • Crearem un cicle de teatre amateur-professional i ajudarem a crear l'Escola Municipal de Teatre.
 • Treballarem amb totes les associacions del poble en l'organització d'events socioculturals.
 • Ajudarem a organitzar events com Tertúlies@Deià, Deià Heydays o Idea Deià i de dues a tres fires en primavera i tardor, per a allargar la temporada.
 • Revitalitzarem Ca n'Alluny com a centre d'events culturals.
 • Donarem continuïtat al mercadet setmanal.

+ suport a la tercera edat
La tercera edat té molt a dir i a ensenyar. Per això:
 • Treballarem colze a colze amb l'Associació de la Tercera Edat, donant-li suport i assessoria en allò que vulgui fer.
 • Posarem en marxa programes d'aprenentatge intergeneracional.
 • Impulsarem cursos específics per a mantenir la salut dels més grans (de memòria, gimnàstica, etc.), sempre d'acord amb l'Associació de la Tercera Edat.

+ suport a l'educació
Els nostres joves són, juntament amb el paisatge, el principal recurs amb què compta Deià. Per això cal ajudar-los en la seva formació, a la qual dedicarem el 5% del pressupost municipal, distribuït de la següent forma:
 • Mantindrem les ajudes al CEIP Robert Graves.
 • Ampliarem aquest suport als joves que cursin ESO a l'IES Colom Guillem i Casasnovas.
 • Cobrirem les matrícules de Batxillerat, FP i Grau Universitari a qualsevol centre públic.
 • Dedicarem almenys 70.000€ a la creació d'una renda mínima per a estudiants, que obtindran mentre durin la seva formació, perquè ningú l'abandoni per mor dels doblers; aquestes beques seran majors si els estudis demandats no s'oferten a Mallorca.
 • Pressionarem per a què la Conselleria elimini les teulades d'amiant (uralita) que encara queden a l'IES Guillem Colom i Casasnovas.
+ suport als joves
Els joves són el futur, però també el present. Tot i això, han estat els grans oblidats de les polítiques municipals. Nosaltres els volem posar en el centre de les decisions.
 • Crearem una ajuda per als joves deianencs que lloguin una casa a Deià, per a què no hagin de partir a pobles més barats.
 • Fomentarem la creació d'una associació de joves.
 • Donarem suport i assessoria a les seves demandes.
 • Crearem un skate park.
 • Estudiarem posar en marxa un revetlla bus (per ventura mancomunat amb altres pobles propers) per a evitar que s'agafi el cotxe per sortir de festa.
 • Potenciarem que els joves siguin qui creïn més activitats específicament per a joves, demanant al Consell la figura d'un dinamitzador juvenil.

ALTERNATIVA

+ gestió de qualitat
Nosaltres volem cercar l'excel·lència dels serveis públics, i per això ens comprometem a estar-hi al damunt, amb una bona planificació i control. Aprofitarem millor els recursos materials i sobretot humans de l'Ajuntament.
Així mateix, ens comprometem a acabar amb el deute, reduir la despesa corrent, d'alts càrrecs i de representació.

+ Llucalcari
Els deianencs ja hem pagat dècades d'advocats per defensar unes llicències il·legals i un negoci privat; aquests darrers anys, hem dedicat centenars de milers d'euros als esbucaments d'aquests xalets. Nosaltres deim NO a seguir amb aquesta vergonya en què l'Ajuntament s'ha convertit en un Robin Hood a l'inversa, que roba a la gent normal per a què uns pocs s'enriqueixin molt. Ara els propietaris reclamen indemnitzacions milionàries a l'Ajuntament.
 • Defensarem que el poble no ha de pagar cap indemnització per aquests xalets.
 • Si els jutges decretassin que els propietaris tenen dret a indemnitzacions, les reclamaríem als responsables tècnics o polítics.


+ impostos i taxes assumibles
Viure a Deià no pot ser un luxe. Els imposts, que són necessaris, no poden castigar el fet de ser deianenc ni suposar un greuge comparatiu.
 • Disminuirem i farem progressiu l'IBI per a les rendes mitjanes i baixes, a més d'aprofundir en les bonificacions/subvencions (per a vivendes úniques, habitatges energèticament eficients, negocis que obrin tot l'any, etc.).
 • Estudiarem donar més pes a l'IAE i l'ICIO.
 • Mantendrem el fraccionament del pagament dels impostos municipals.
 • Canviarem l'ordenança d'aigua, per a què en el càlcul del mòdul corresponent es tengui en compte el número d'habitants que hi ha en cada casa.
 • Canviarem l'ordenança de clavegueram, per a què es deixi de pagar segons els metres de façana i es cobri en relació al consum o a la seva mitjana (si no estan connectats o no empren l'aigua potable municipal).

+ serveis públics no concessionats
A Deià tenim tots els serveis (aigua, fems, clavegueram) concessionats, però nosaltres consideram que els governants han de ser capaços de gestionar-los directament. Per això:
 • Anirem recuperant, en la mesura que sigui possible, els serveis públics concessionats. Així, els deianencs no hauran de pagar el marge de benefici empresarial a la factura de l'aigua, del fems i del clavegueram, i hauran d'abonar el cost exacte del servei.
 • Els mancomunarem en els seus aspectes més costosos.

+ serveis socials
Els serveis socials són, amb l'educació i la cultura, la base de l'estat de benestar. Per això
 • Pressionarem la Conselleria de Salut per a què millori l'horari de metge a Deià.
 • Aclarirem i augmentarem la carta de Serveis Socials.
 • Mantindrem l'escoleta.
 • Elaborarem un pla anticrisi, amb mesures per evitar l'exclusió social i per a fomentar la reinserció en el mercat de treball.

+ suport als petits empresaris
Els petits empresaris han de tenir el suport de l'Ajuntament per a desenvolupar la seva tasca. Per això:
 • Crearem una reducció de l'IBI durant l'hivern per als negocis que obrin durant tot l'any.
 • Els escoltarem, creant la Comissió de Promoció Econòmica.
 • Millorarem el servei d'informació turística.
 • Donarem resposta a una de les seves demandes: augmentarem el nombre d'aparcaments minimitzant-ne l'impacte; el nostre model serà el de petits espais a les sortides del poble. En tot cas, i mentre cercam aquests espais, garantim que no perdrem ni una plaça d'aparcament.
 • Donarem suport als emprenedors, amb bonificacions fiscals i assessoria.
 • Ajudarem a organitzar events com Tertúlies@Deià, Deià Heydays o Idea Deià i de dues a tres fires en primavera i tardor, per a allargar la temporada i atreure turisme interior.
 • Potenciarem que la gent de fora véngui a casar-se a Deià amb una promoció específica. A més d'anuncis, establirem bonificacions en la taxa que es cobra (del 50% si presenten una factura de menys de 200€ a un establiment deianenc i del 100% si és superior).
 • Impulsarem la fórmula empresarial de la cooperativa.


Retornar a les nostres arrels com a poble exigeix el coratge de rompre amb totes les formes amb les que estam acostumats a que ens governin, el repte és assumir el fons que ens identifica com a poble. Per això la nostra intenció és posar en marxa una cultura política que tengui com a eix els vertaders valors de la 
Democràcia: el consens, la pluralitat, la tolerància i la participació ciutadana. 

L’escenari concret per a integrar aquesta proposta el conforma el nostre 
Entorn, un paisatge gairebé idíl·lic amb un rerefons malferit pel desequilibri urbanístic. Cada racó és testimoni passiu del nostre passat i present, de la nostra història i de la nostra essència, de la nostra Identitat. 

La 
identitat ens diu qui som i d’on venim, i ens permet projectar un camí cap al futur. Un camí que combini tradició i modernitat, on la multiculturalitat ens enriqueixi i la tradició ens afirmi; on no tinguem por de somiar, dissenyar, experimentar, un destí millor per al nostre poble, una bona Alternativa.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada