dimarts, 26 de gener del 2016

Precs i preguntes al ple de 15 de gener de 2016

A més del que vàrem parlar al darrer ple, volem sebre com està el tema de la recollida selectiva. Ja es té el tema tancat amb Sóller Recicla? Hi haurà més punts de reciclatge?

Ens responen que hi ha la proposta de Sóller Recicla, però també n'han demanat una a FCC. És per a un any i suposarà un nou punt a la zona del Clot i la recollida domiciliada als restaurants.

Demanam que es posi un mirall convex a la corba del carrer Teix, on es creua amb el torrent des Racó.

Ho tendran en compte.

Demanam que es dibuixin passos de vianants davant els següents punts: aturada d'autobús de can Quet (aprofitable també per als excursionistes que fan la GR221), can Marcús, can Caleu, aparcament de la bassa de can Carindo i biblioteca.

Ens diuen que ja ho han demanat i carreteres diu que no.

Sabem que es va fer un dinar de Nadal de coques i picada a la sala de plens amb els treballadors municipals, al qual varen assistir-hi també els regidors de JuntsxDeià mentre que nosaltres no vàrem ser convidats. Trobam que hi hauríem d'haver estat, no el dinar en si sinó per demostrar que l'Ajuntament som tots.

Responen que no ens ho havien dit perquè pensaven que no ens hi sentiríem còmodes, però que a la pròxima ens convidaran.

Transmetem la preocupació dels propietaris del garatge que hi ha a peu de carretera entre can Carindo i la Font Fresca, perquè han rebut resposta negativa a la seva sol·licitud d'arreglar-lo i tampoc els indiquen si el poden tirar. Que nosaltres creim que corr perill d'esbucar-se i fer mal a qualcú, a més de la mala impressió que causa a l'entrada del poble, i que o s'ha de deixar als propietaris o que l'arreglin o l'esbuquin, però en tot cas s'hi ha d'actuar.

Estan d'acord amb nosaltres i ens diuen que el tema depèn del Consell, que ells ja han respost el certificat d'antiguitat que havien de donar.

Demanam fins quan tendran contractada na Ventura Muntaner, personal de confiança de la batlessa?

Responen que fins que sigui necessari.

Demanam si la persona que l'ha nomenada (la batlessa) assumeix políticament les seves decisions o les decisions que es derivin de les seves actuacions.

Responen que sí, i ens demanen per què.

Feim referència a algunes actuacions que ens semblen qüestionables. Entram en un debat sobre un cas concret, i és la contractació de dues persones per un mètode que ens sembla contrari a les indicacions prescrites per la Delegació del Govern arran que la senyora Muntaner asseguràs (segons ens diu la batlessa) que li havien donat indicacions alternatives de forma telefònica, i que no entenem que aquest permís no es demanàs també per escrit.

La batlessa respon que ella està segura que aquesta conversa telefònica i el permís es va donar, i que ja els varen dir que evidentment no es podia passar per escrit oficial. Ens retreu que haguem acudit als jutjats, que ella ho vol fer tot bé i ens indica que la secretària està enfadada amb nosaltres.

La secretària ens recorda que és un tema que està als jutjats i ens demana que el tanquem.

Arran del darrer ple, en què la batlessa ens va dir que tenia un informe des que havia estat nomenada batlessa que deia que no es podien demanar responsabilitats als responsables polítics i tècnics de les llicències il·legals de Llucalcari, vàrem demanar còpia d'aquell informe. La nostra sorpresa fou quan, quasi un mes després, ens l'entregaren i tenia data de 11 de desembre!!! És a dir, que el 6 de novembre la batlessa ens va dir que feia un any que tenia un informe que es faria un mes després.
L’informe evidentment posava el que diu la llei: que les reponsabilitats que es derivaven de l’atorgament de les llicències il·legals no havien prescrit, que prescrivien un any després de què es pagassin les indemnitzacions. De fet, la llei diu que sempre que l’administració ha de pagar indemnitzacions s’ha d’obrir d’ofici (obligatòriament!) un expedient per aclarir les responsabilitats, per si hi ha hagut dolo o negligència greu que causi perjudici a la comunitat (i creim que en el cas de Llucalcari no és cap barbaritat pensar-ho).

Però l’informe havia de dir el que havia dir, i malgrat donar-nos la raó durant 11 pàgines, a la darrera afirma que com que en la decisió havia concorregut molta gent i sempre d’acord és difícil pensar que hi ha hagut mala fe i per tant no té sentit cercar responsabilitats (no entenem que un informe jurídic indiqui anar contra la llei que diu que l’expedient d’investigació s’ha d’obrir d’ofici!).

Tanmateix, esmenam la major: hi va haver dos informes en contra (de l'arquitecte municipal i de la Comissió de Patrimoni), l'oposició de llavors va votar-hi que “no”, el GOB ja s’hi va oposar, fins a mil mallorquins firmaren un document en contra... Fins i tot en un article d’Interviú del 86 el llavors batle i el promotor reconeixen que els xalets estan fora de la llei i que no seran per a ús agrícola.


La batlessa respon que ella ja tenia l’informe però l’havia borrat del correu i que la nova data és perquè l'han hagut de demanar una altra vegada; que el redactor coneix bé el tema ja que és del bufet que ha duit tots els judicis de Llucalcari en nom de l'Ajuntament, i que ella tampoc no creu que hi hagués hagut mala fe en atorgar les llicències i que no pensa investigar responsabilitats de cap persona perquè la intenció de l'actual equip de govern, malgrat no deure res a ningú, és passar pàgina.  

MOCIÓ SOBRE ELS CAMINS DE TITULARITAT DUBTOSA

Quan EL 2010 es va aprovar el Catàleg de Camins de Deià hi va haver 13 camins que no hi foren incorporats com a públics malgrat haver tengut aquesta consideració en el Pla Especial de Protecció dels valors històricoartístics, arquitectònics, ecològics i paisatgístics de Deià (PEP), de l'any 2000, i també a l'adaptació de les NNSS al Pla Territorial de Mallorca.

Aquest camins són: de l’estret de Son Gallard; de sa Foradada; de la Mar; dels Cingles de Son Rul·lan; de ses Cases Noves; de sa Pedrissa a sa Cala; des Canyeret; de Can Prohom al Teix; de ses Planes; des Seregall de can Boqueta; de Llucalcari a la Casa d’Amunt Nova; del Cingle d'en Visc; i de sa Font de sa Senyora.

Els tècnics del Consell que assessoraren en l'elaboració del Catàleg, en resposta a les nombroses alegacions, no varen dir que els camins no inclosos fossin privats, sinó de titularitat dubtosa; de fet, recomanaven a l'Ajuntament obrir un expedient per aclarir-la.

En el ple en què s'aprovà el Catàleg, Agrupació DEIA va votar a favor perquè va afirmar que era una eina necessària però útil, però reivindicant l'obertura dels expedients per aclarir la titularitat d'aquells camins sobre els quals resten dubtes. El Partit Popular, llavors en el govern amb membres de l'actual consistori -entre ells l'actual batlessa-, s'hi va comprometre, però ja han passat cinc anys sense que s'hagi duit a terme. En aquest període de temps, alguns d'ells han vist com el pas immemorial es veia impedit o dificultat, la qual cosa suposa la pèrdua d'un patrimoni de primer ordre.

Per tot això, proposam l'adopció dels següents

ACORDS

a) El ple de l'Ajuntament insta l'equip de govern a obrir expedients d'investigació sobre la titularitat dels camins següents: l’estret de Son Gallard; de sa Foradada; de la Mar; dels Cingles de Son Rul·lan; de ses Cases Noves; de sa Pedrissa a sa Cala; des Canyeret; de Can Prohom al Teix; de ses Planes; des Seregall de can Boqueta; de Llucalcari a la Casa d’Amunt Nova; del Cingle d'en Visc; de sa Font de sa Senyora. Si es considera necessària, se sol·licitarà l'ajuda tècnica del Consell de Mallorca, i es mantindrà l'oposició informada en tot moment.

b) Independentment d'això, l'Ajuntament de Deià mantindrà un diàleg amb les propietats per on passen aquests camins per tal de garantir-ne el pas per als deianencs tot cercant el mínim impacte negatiu pels terrenys colindants.

S'aprova per unanimitat.

MOCIÓ SOBRE L'ADHESIÓ DE DEIÀ A L'AGÈNCIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

L’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca és un organisme autònom del Consell de Mallorca que té com a finalitat exercir, dins l’àmbit de l’illa de Mallorca, les competències insulars en matèria de protecció de la legalitat urbanística i les competències municipals en aquesta matèria que li cedeixin els ajuntaments, mitjançant els corresponents convenis de delegació.

Els estatuts de l’Agència foren aprovats definitivament pel Ple del Consell de Mallorca el 10 de novembre de 2008. L’abril de 2009 inicià de forma efectiva les seves activitats i actualment té conveni amb 8 ajuntaments i està en converses per a signar-ne amb altres.

El compliment de la legalitat urbanística en sòl rústic és un dels reptes pendents a Mallorca, i sovint els ajuntaments es veuen desbordats. En el nostre Ajuntament, per exemple, no tenim ni tan sols la figura de celador per a ajudar a vetllar-ne. A més, la proximitat i la vinculació personal amb els propietaris, impossible d'escapar en els pobles petits, pot ser sentida com una coartació per als vigilants.

Per tot això proposam l'adopció del següent

ACORD

1- El Ple de l'Ajuntament de Deià insta l'equip de govern a obrir negociacions amb el Consell de Mallorca i l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca per a estudiar la signatura d'un conveni de cessió de les competències d'inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística pel que fa a les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de sòl rústic del terme municipal de Deià, restant excloses les actuacions duites a terme en sòl urbà.

Es deixa a damunt la taula perquè JuntsXDeià diu que per ara hi votarà en contra.

Valoració i esmenes al ple de pressuposts

Feim la següent comparativa en despesa corrent i despesa en personal:


Pressupost per personal Despesa en personal per habitant Pressupost per despesa corrent Despesa corrent per habitant Habitants
Deià 614.431,09€ 800€971.673€ 1.265€ 768
Fornalutx 415.863€ 600€ 349371,81€ 504€ 692
Valldemossa 1.363.783,52€ 667€ 1.374.641,36€ 673€
2042
Banyalbufar
363.800
624€
503.265€
863€ 583
Estellencs 243.774,82€ 660€ 331.647,55€ 898€
369

Consideram que la despesa en personal i en despesa corrent és massa elevada i reflexa una mala gestió dels recursos existents. Per a un municipi de les característiques de Deià hi ha massa personal. Basta comparar el capítol de personal de Deià amb el d'un altre municipi de població similar, com Fornalutx. Proposen suprimir la plaça d'informador turístic i que es cobreixin les seves funcions amb el personal existent en les oficines. 

La Batlessa respon que això és inviable i que a més no es pot comparar el pressupost de Fornalutx que no arriba al milió d'euros, amb el Deià, que gairebé arriba als dos milions.

Malgrat d'ençà que des d'Agrupació DEIA començàrem a fer una anàlisi crítica dels pressuposts fins avui hem de reconéixer que hi ha hagut una evolució molt positiva, encara queden algunes partides a les quals no veim sentit si atenem la liquidació dels anys anteriors:

A la partida 100.00/912 “Retribucions Bàsiques Alts Càrrecs”: el 2014 hi vàrem pressupostar 62.394,47€. Si la Batlessa ha passat a tenir dedicació parcial, per mandat legal, amb la següent reducció de salari i a més, el portaveu de l'oposició ha renunciat al cobrament de les seves dietes. Per què enguany hi pressupostam 63.082,98€? Lo lògic seria que aquesta partida hagués disminuït i no augmentat.
Està legalment justificada la inclusió de la paga extra del 2012 de na Magdalena López (1.332.98€), malgrat les sentències judicials només ens obliguen a retornar la dels funcionaris? No es tracta d'un increment injustificat del sou, que sobrepassa els límits que marca la llei per al 2016? 
Diuen que es farà la consulta.
L'any passat en les partides d'energia vàrem gastar 34.843,97; enguany (partides 221.00/161, 221.00/164, 221.00/330, 221.00/450) 19.000€ ? 
La Batlessa diu que ho miraran.
A la partida 226.04/920 “Jurídics contenciosos”: el 2012 s'hi destinen 20.000€ i se'n gasten 12.817,74. El 2013 hi trobam pressupostats 21.000€, dels que se'n gasten 6.534; el 2014 s'hi tornen a destinar 21.000€, però en gastam just 3.159,23. El 2015 s'hi destinen 20.000€ i se'n gasten 14.904,39€. Per què enguany una altra vegada 20.000€?
A la partida 227.00/161 “Treballs realitzats per altres empreses, neteja, servei d'aigua” el 2014 hi vàrem pressupostar 118.000, però just n'hi hem gastat 85.144,91 (és a dir, un decalaix de 32.855,09€). L'any passat exactament el mateix: hi pressupostàrem 118.000 i en gastàrem 85.173,71€. Per què enguany la pujam a 120.000€?
Decalaixos semblants es produeixen a la resta de partides de “treballs realitzats per altres empreses” (per exemple la 227.00/321), que el 2015 hi pressupostàrem 45.000€, no arribàrem a gastar-ne ni 30.000€ i enguany tornam a mantenir el 45.000€.
La partida 227.06/151 “Honoraris arquitecte municipal” és sempre un calaix descontrolat: la diferència entre el pressupostat i el realment gastat ha estat de 19.800€ el 2012, 12.000 el 2013, 15.500€ el 2014 i 7.000€ el 2015. Per què tronam pressupostar el mateix que l'any passat, que és pràcticament un 150% de la despesa real?
Volem saber quin tipus d'estudi es paguen amb les partides 227.06/920, 311, 161, totes elles amb el títol “estudis i treballs tècnics”, sense especificar.
Què és el triatló que se subvenciona a la partida 479.00/341? 
La Batlessa respon que és l'ajuda que es dóna cada any a l'escola de ciclisme, que ara també és de triatló.
Per què les esmenes aprovades ara fa un any a proposta d'aquest grup no arribaren a ser incloses en el pressupost de 2015? Aquestes esmenes són:

Estudis i treballs tècnics aigua
Estudis i treballs tècnics energies renovables
Fons Mallorquí Solidaritat
Foment premsa local
Pla soterrament cablejat aeri

Per això proposam un seguit d'esmenes apuntant que algunes d'elles ja van ser presentades i aprovades en ple l'any passat però no s'han vist reflectides en el text ara presentat.

CONCEPTE
PROPOSTA INICIAL
PROPOSTA
Agrup. DEIA
DIFERÈNCIA
RESULTAT
Atencions protocol·làries i representació
3.000,00 €
750,00 €
-2.250,00 €
Rebutjada
Publicitat i propaganda
5.000,00 €
3.000,00 €
-2.000,00 €
Rebutjada
Jurídics i contenciosos
20.000,00 €
16.000,00 €
-4.000,00 €
Rebutjada
Treballs realitzats per altres empreses, neteja, servei d'aigua
120.000,00 €
90.000,00 €
-30.000,00 €
Rebutjada
Honoraris aquitecte municipal
22.100,00 €
17.000,00 €
-5.100,00 €
Rebutjada
Retrib. Bàsiques alts càrrecs
63.082,98 €
61.642,98 €
-1.440,00 €
Rebutjada
Informador turístic
7.800,00 €
0,00 €
-7.800,00 €
Rebutjada
Estudis i treballs tècnics aigua
2.500,00 €
4.500,00 €
2.000,00 €
Rebutjada
Estudis i treballs tècnics energies renovables
0,00 €
4.500,00 €
4.500,00 €
Rebutjada
Fons Mallorquí de solidaritat
1.500,00 €
4.000,00 €
2.500,00 €
Rebutjada
Normalització Lingüística
0,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
Aprovada
Participació
0,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
Rebutjada
Foment premsa local
0,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
Aprovada
Foment del transport públic
0,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
Aprovada
Foment de l'Associacionisme
0,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
Retirada
Ajudes a l'estudi secundari, d'FP i universitari
0,00 €
33.088,00 €
33.088,00 €
Transaccionada: s'aprova amb 1€
Pla soterrament cablejat aeri
0,00 €
1,00 €
1,00 €
Aprovada
Any Ramon Llull
0,00 €
1,00 €
1,00 €
Aprovada

A continuació se sotmet a votació l'aprovació del pressupost General per a l'any 2015, sent el resultat el següent:


- Vots a favor: 4 (Junts X Deià).


- Abstencions: 3 (Agrupació DEIA).

Precs i preguntes al ple del 6 de novembre de 2015

1- Opinam que cal una revisió a fons de les nostres NNSS, que malgrat els canvis puntuals i les adaptacions a normes superiors ja tenen una antiguitat considerable. Trobam que es podria aprofitar aquesta revisió a fons per fer un PGOU, molt més adequat als temps i normatives actuals, i trobam que s'hauria de fer a través del diàleg amb l'oposició i la ciutadania.

Acullen la idea positivament i responen que ho tendran en compte.

2- Volem demanar com pensa solucionar el consistori la gestió de la recollida selectiva. Al maig de 2016 acaba el conveni amb el Consell i no es renovarà. Per tant, el Consell deixarà de prestar el servei i haurà d'assumir-ho l'ajuntament.

La Batlessa respon que han demanat pressupost a Sóller Recicla, i que hi haurà un any de transició perquè ara no sabem exactament quina quantitat generam a Deià ja que fins ara la recollida es feia conjuntament amb altres municipis i és molt difícil obtenir les dades reals.

3- Demanam que a través de la pàgina web municipal i de les xarxes es doni informació sobre les possibilitats de col·laborar amb els refugiats.

Diuen que estan pendents de rebre indicacions per part del Consell.

4- Informam que vàrem fer una reunió sobre els problemes de trànsit a Deià i que tenim una sèrie de suggeriments que posar sobre la taula (i que ja han pogut veure al nostre facebook), però que allò vertaderament interessant seria obrir un procés participatiu i debatre-ho conjuntament tots els agents implicats. Ja apuntam: 
AVINGUDA ARXIDUC LLUÍS SALVADOR
- Posar semàfors els mesos d'estiu (millor amb sensors que detectin el pas d'un autobús/camió que amb un temps preestablert, possibilitat a estudiar).
- Establir una hora màxima per a la càrrega i descàrrega, per exemple fins les 10:00 o les 11:00.
- Mirar que els autobusos de línia que vénen de Sóller i de Valldemossa no es creuin a Deià.
- No deixar aparcar davant sa Fàbrica i el BBVA, sobretot durant el dia.
- Fer unes places d'aparcament on hi càpiguen els cotxes grans, que si no envaeixen la carretera.
- Estudiar la possibilitat de limitar els busos grans que passen per aquest tram de carretera.
- Que a l'aparcament de davant son Canals les places siguin en oblic, no en perpendicular a la carretera, la qual cosa hi facilitaria l'aparcament.
PERTOT
- Vigilar que es compleixi la normativa a les zones verda i blava.
- Llevar les targetes verdes eventuals i per places hoteleres.
ES CLOT
- Marcar les places vertaderament disponibles davant la bassa de can Bi i impedir que s'hi aparqui on dificulta el pas.
SA CALA
- Establir un sistema de recompte de places similar al que existeix als aparcaments públics de pagament, que indiquen quan ja no n'hi ha de disponibles.

Diuen que hi estan oberts.

5- Demanam que es faci una campanya informativa sobre el vot a la web i a les xarxes socials municipals, incloent dates de vot per correu, etcétera.

Diuen que d'acord.

6- Deim que gravar els plens és un avanç i ens congratulam d'haver-ho aconseguit, però que si tanmateix no es pengen o se'ns dóna còpia de poc serveix, i que també durem una càmara nostra per reforçar els dèficits d'aquesta.


Diuen que ho arreglaran i confien que a la pròxima vagi bé.

Precs i preguntes ple 3 de juliol de 2015

 • Començam fent una revisió de les festes de Sant Joan 2015, de cara a millorar les de l'any vinent:
 1. Trobam necessari la creació d'una Comissió de festes, perquè la gent pugui participar en la preparació de les festes.
 2. Seria bo aconseguir una major varietat d'actes; cada any es fan els mateixos actes i són molt repetitives.
 3. A la carrera de la Natura no va participar gent de Deià. La Batlessa va intervenir per explicar que aquesta carrera l'organitza el Consell i que podien participar tots els nens de 0 a 16 anys.
 4. Alguns pares se'ns varen queixar perquè a la festa de l'aigua faltaven socorristes a la zona de les piscines. La batlessa diu que hi havia un socorrista per a cadascuna.
 5. Consideram que s'ha de potenciar que els adults es vesteixin de pagès el dia de Sant Joan, ja que cada any hi ha menys participació en aquest sentit. Proposam donar un obsequi als que vagin vestits d'aquesta forma, com a forma d'incentivar a la gent.
 6. Al programa s'ha de d'explicar millor localització dels diferents actes, ja que en qualque cas hi havia gent que no sabia on eren.
 7. Estaria bé incloure el ball mallorquí com a acte de les festes i fomentar aquest ball entre la gent jove la resta de l'any, fent cursos, classes, etc.
 8. Finalment proposam que les festes no coincideixin amb el final de curs dels joves: que dia 24 sigui l'acte central i no el final. La batlessa diu que és complicat perquè coincidiria amb festes de altres municipis.
 • Demanam  informació sobre l'escoleta d'estiu i la seva política de contractació.
 • Demanam informació sobre liquidacions de l'IBI pendents 2010-2014 que s'han cobrat ara a molta gent, i demanen assessorament.
 • A l'última gravació que es va realitzar en la Cala va haver-hi moltes queixes perquè no es va avisar a la gent i van arribar fins i tot a tancar l'accés. La batlessa explica que l'empresa va demanar permís a l'Ajuntament per gravar i se li va concedir, reiterant-los que en cap cas podien tancar l'accés ni l'aparcament, cosa que van desobeir. La batlessa també va rebre queixes de la gent i s'encarregarà de parlar amb l'empresa i donada la seva mala actuació, si tornen a demanar a permís per gravar a Deià se'ls denegarà.
 • Ens queixam per l'herbicida emprat pel Consell a les carreteres de Deià. L´equip de govern diu que ja han demanat explicacions.
 • Demanam a què es deuen les interrupcions i les suspensions del subministrament d'aigua domiciliària. La batlessa respon que no hi ha aigua en les fonts a causa de l'escassetat de pluges durant el període estival i no queda més remei que adoptar aquestes mesures per estalviar en la compra d'aigua.
 • Demanam  que es facin llevar els cartells del Camí la Torre de la Pedrissa. La Batlessa respòn que s´ha denunciat al Seprona.
 • Demanam  que es posin els horaris d'autobús a l'aturada de can Quet.
 • Aclarim  que la bandera de l'orgull gai que es va penjar en la façana és un regal per a l'Ajuntament.
 • Finalment, en Lluís explica que tindrà dedicació exclusiva en el Consell de Mallorca i que, per això, vol renunciar a les dietes que li corresponen com a regidor de l'Ajuntament.