divendres, 20 de maig del 2016

PROPOSTA D'ORDENANÇA DE SUPORT A L'ESTUDI DE L'AJUNTAMENT DE DEIÀ

Avís: això és un primer esborrany que hem elaborat des de l'Agrupació DEIA, que ja hem fet arribar a JuntsXDeià i a la jurista de l'Ajuntament. Està subjecte, per tant, a modificiacions tant per les negociacions polítiques com per qüestions legals. Tanmateix, ens agradaria que la llegíssiu i ens féssiu arribar també les vostres aportacions, que mirarem d'incorporar tenint en compte aquestes dues limitacions!!

PREÀMBUL

El 10 de desembre de 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides, reunida al Palau de Chaillot de París, aprovà i proclamà la Declaració Universal dels Drets Humans. En el seu article 26 diu clarament que “tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. L'ensenyament tècnic i professional es posarà a l'abast de tothom, i l'accés a l'ensenyament superior serà igual per a tots en funció dels mèrits respectius”.

La Constitució Espanyola de 1978 afirma en el seu article 27 que “tothom té dret a l'educació” i que “els poders públics garantitzen el dret a tothom a l'educació”.

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears clarifica encara més l'assumpte; en el seu article 26 diu que “totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat”, tot afegint que “tots tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als centres educatius sostinguts amb fons públics”.

Allò que garanteix la igualtat en l'accès a l'educació és la gratuïtat en totes les etapes, tant pel que fa a la matriculació com a l'adquisició del material imprescindible per cursar els estudis; això es fa especialment palès a partir de l'educació secundària, sobretot a la universitària.

En el municipi de Deià, com a la resta de l'illa de Mallorca, la possibilitat d'accedir a treballs ben remunerats sense que s'hi requereixi una formació prèvia ha fomentat que molts joves es vegin atrets a deixar els estudis.

Els nostres joves són, juntament amb el nostre paisatge, la nostra principal garantia d'un futur viable.

Per tot això, l'Ajuntament de Deià vol establir un sistema d'ajudes a l'estudi perquè els nostres joves estiguin el més ben preparats possible, cadascú en el seu camp.


FONAMENT, NATURALESA I OBJECTE

Article 1. Aquesta ordenança cerca garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats de qualitat en el ple desenvolupament mitjançant l'educació, regulant un sistema d'ajudes a l'estudi per sufragar les despeses que se'n deriven en les seves etapes no obligatòries.

Aquesta actuació, considerada de foment de l'educació i de prestació de serveis socials, s'emmarca en el règim competencial delegat contemplat a l'article 27.3.c de Bases de Règim Local; amb aquesta finalitat, la Corporació Municipal de Deià consignarà en els seus Pressuposts anuals les quantitats que resultin necessàries.

DESTINATARIS

Article 2. Els destinataris hauran de cursar:

a) Batxillerat.
b) Formació Professional Bàsica.
c) Formació Professional de grau mitjà.
d) Formació Professional de grau superior.
e) Un grau universitari.
f) Ensenyaments artístics professionals.
g) Ensenyaments esportius.
h) Ensenyaments artístics superiors.
i) Ensenyament d'idiomes.

Article 3. Els estudiants susceptibles d'acollir-se a aquestes ajudes hauran de cursar-se a centres públics de les Illes Balears (exceptuant els estudis que no s'ofereixin a cap centre públic d'aquesta comunitat autònoma, cas que podran cursar-se a centres públics de la resta de l'Estat espanyol).

Article 4. Els estudiants susceptibles d'acollir-se a aquestes ajudes hauran de tenir entre 16 i 30 anys, dur empadronats al municipi de Deià almanco 4 anys consecutius previs a la data de sol·licitud, i estar al dia de totes les seves obligacions amb l'Ajuntament de Deià (en el cas de ser menors d'edat, ho hauran d'estar els seus progenitors o tutors legals).

REQUISITS ACADÈMICS

Article 5. Els estudiants que demanin aquestes ajudes hauran de matricular-se almanco el 40% de les assignatures o crèdits quan els estudis tenguin una durada recomanada de 2 anys; el 30% quan la durada recomanada sigui de 3 anys i el 20% quan sigui de 4 anys.

En cas de darrera matrícula, l'estudiant podrà accedir a les ajudes malgrat no arribar al percentatge requerit.

Article 6. Cada estudiant just podrà obtenir ajudes per un sol dels estudis assenyalats a l'article 2, exceptuant les ajudes al Batxillerat, a la Formació Professional Bàsica i a la Formació Professional de grau mitjà i als Ensenyaments d'idiomes, que podran compatibilitzar-se amb les de la resta d'estudis (mai de forma simultània, excepte pel que fa a Estudis d'idiomes). Tampoc no es podran obtenir ajudes per a segones titulacions.

Article 7. Aquestes ajudes aniran lligades a l'aprofitament per part de la persona estudiant; si no superàs el 80% dels crèdits o assignatures matriculades, quedarà exclòs de les ajudes per dos cursos consecutius. Si no se superassin almanco el 30% dels crèdits o assignatures matriculades, l'estudiant en quedaria permanentment exclòs.

Article 8. Cada estudiant podrà rebre un màxim de 4 cursos d'ajudes, exceptuant les que es rebin per Batxillerat, per la Formació Professional Bàsica i per la Formació Professional de grau mitjà (pels quals, en qualsevol cas, no es podran rebre més de 3 cursos d'ajudes). Els cursos d'exclusió per no haver superat el mínim de crèdits o assignatures matriculades computaran per aquest màxim. Atenent a situacions especials degudament motivades, es podrà rebre de forma extraordinària fins a 5 cursos d'ajudes.

OBJECTE I QUANTIA DE LES AJUDES

Article 9. La matrícula dels diferents estudis serà sufragat al 100%.

Article 10. El material necessari per a cursar els diferents estudis serà sufragat entre el 80 i el 100%; es tendrà en compte la disponibilitat pressupostària i la situació econòmica de l'estudiant o la seva unitat familiar.

Article 11. Pel transport fins al centre d'estudi -exceptuant els casos en què hi hagi una opció gratuïta-, l'Ajuntament de Deià atorgarà ajudes entre 100€ i 200€ anuals; per definir aquesta quantitat es tendrà en compte la disponibilitat pressupostària, el cost mitjà del trajecte i la situació econòmica de l'estudiant o la seva unitat familiar.

Article 12. Si els estudis no es poden realitzar a Mallorca, l'Ajuntament de Deià atorgarà ajudes entre 400€ i 600€ anuals; per definir aquesta quantitat es tendrà en compte la disponibilitat pressupostària, el cost mitjà del trajecte i la situació econòmica de l'estudiant o la seva unitat familiar.

Article 12. Si els estudis no es poden realitzar a Mallorca, l'Ajuntament de Deià podrà atorgar ajudes de fins a 900€ i 2.250€ anuals en concepte d'ajudes al lloguer per estudis. Per a definir la quantitat, es tendrà en compte la disponibilitat pressupostària, el cost del lloguer i la situació econòmica de l'estudiant o la seva unitat familiar.

Article 13. Durant els anys que durin els estudis, l'Ajuntament de Deià atorgarà ajudes mensuals d'entre 200€ i 400€ mensuals -d'octubre a juny-, fins a un màxim de 3.600€ per estudiant i curs, en concepte de lluita contra l'abandonament dels estudis. Per a definir la quantitat, es tendrà en compte la disponibilitat pressupostària i la situació econòmica de l'estudiant o la seva unitat familiar. Els menors d'edat queden exclosos d'aquesta ajuda, així com els estudiants que compatibilitzin els seus estudis amb una feina que requereixi una dedicació superior a la mitja jornada laboral i els estudiants d'idiomes que no cursin més de 20 hores setmanals.

Article 14. Aquestes ajudes podran ser acumulades però no seran excloents.

CONVOCATÒRIA I SOL·LICITUDS

Article 14. L'Ajuntament de Deià anunciarà cada any i durant el mes de novembre la convocatòria de les ajudes pel curs entrant, amb excepció de les ajudes per al material, que es convocaran pel mes de juliol per al curs finalitzat. Les convocatòries seran publicades al taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Deià, al seu web i a les seves xarxes socials. L'estudiant haurà d'indicar a quines ajudes de les indicades als articles 9, 10, 11, 12 i 13 opta.

Article 15. Per a l'atorgament de les ajudes, l'Ajuntament de Deià podrà requerir la documentació que consideri oportuna, que almanco constarà de la matrícula, l'expedient acadèmic de l'any anterior (excepte per a primeres matrícules) i la declaració de renda de l'estudiant i -si escau- de la resta de membres de la seva unitat familiar. La documentació sol·licitada constarà, en qualsevol cas, en la convocatòria.

Article 16. Els expedients que restin incomplets en acabar el termini de presentació disposaran d'un termini màxim i improrrogable de quinze dies per aportar aquells documents que manquin, excepte els casos en que el centre d'estudi en que hagi formalitzat o hagi de formalitzar la matrícula disposi d'un termini més ampli; en aquest cas, el termini serà el fixat pel centre per a la matriculació.

Article 17. En la convocatòria l'Ajuntament de Deià publicarà els barems decidits per a cadascuna de les ajudes.

Article 18. Els estudiants que incorrin en falsetats en les seves sol·licituds, a més d'allò assenyalat en les lleis, quedaran exclosos de qualsevol altra convocatòria d'ajudes a l'estudi d'aquest Ajuntament.

RESOLUCIÓ I AL·LEGACIONS

Article 19. Aprovada la llista provisional d'ajudes, es publicarà al Taulell oficial de l'Ajuntament de Deià i al seu web, fixant un termini d'al·legacions de deu dies hàbils perquè els interessats puguin formular les observacions o subsanacions que considerin oportunes. Si no hi hagués cap al·legació transcorregut aquest termini, s'entendrà definitivament aprovada la relació d'ajudes.

Si qualque ajuda és objecte d'al·legació, es postposarà el seu pagament fins que hagi estat resolta, per a la qual cosa es tendrà un termini màxim de deu dies naturals.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA


Aquesta ordenança serà d'aplicació a partir del curs 2016-2017.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada