dissabte, 1 de desembre del 2012

ANÀLISI PRESSUPOST 2013


Analitzant els comptes presentats, Agrupació DEIA ha trobat els següents punts ressenyables:
DESPESES
202.00/161 Lloguers instructures serveis d'aigües passa de 12.360€ a 15.000€. Què és aquest lloguer? 
210.00/450 Infraestructures i béns naturals passa de 12.380€ a 25.000€. Tanmateix, les despeses reals el 2011 foren de 19.254€ i el 2012 de 16.634€ (i resten per pagar 9.623€). Què són aquestes despeses? Sempre tenim un increment sobre allò pressupostat. Serà igual el 2013, malgrat ja hem fet un increment de més del 100%? A què es deuen aquestes diferències tan notables?
212.00/342 Edificis i altres construccions generals passa de 3.605 a 15.000. El 2011 es pressupostaren 3.605€ i se'n gastaren 3150; el 2012 se'n pressupostaren 3.605 i se'n gastaren 2.546€. A què es deu el notable increment de 2013 (quasi cinc vegades més del pressupostat l'any passat, i sis vegades més del que realment es va gastar)? Què es preveu fer?
220.00/920 Material d'oficina ordinari no inventariable passa de 17.000€ a 17.510€. El 2011 es pressupostaren 16.974€ i se'n gastaren 5.795; el 2012 es pressupostaren 17.000€ i se'n gastaren 2.272€. Què passa aquí? Per què pressupostam més que l'any passat, i per què preveim gastar un 850% més que l'any passat? Aquestes xifres són, a més de poc serioses, poc raonables, o simplement es deuen a una comptabilitat deficient.
El mateix passa amb els comptes 220.02/920 i 220.01/920. Si just fos un any podria ser que no hem rebut les factures corresponents, però si és un costum permanent clarament no.
221.00/161 Energia elèctrica dels serveis d'aigües passa de 3.000€ a 3.500€. En 2011 es pressupostaren 2.987€ i es va fer un increment pressupostari de 3.500€ (total 6.487€) i segons liquidació (pàgina 3 despeses 2011) no s'ha fet cap pagament. Dels 3.000€ del 2012 tampoc s'ha fet cap pagament. Per què pressupostam 3.500€ enguany? Què passa? No es comptabilitza bé? Ja que altres partides 221.00 tenen dèficits i superàvits difícils d'explicar, sembla que tenim una espècie de calaix de sastre en el compte 221.00/450 que correspon a l'enllumenat públic amb les següents xifres: el 2011 s'hi pressuposten 4.738€ i es va fer un increment de crèdit de 13.000€ (total 17.738€), però en realitat s'hi facturaren 18.713€; el 2012 es pressupostaren 4.800€ i realment es gastaren 17.046€, dels quals surt que resten per pagar 12.246€ i no hi figura cap suplement de crèdit. El 2013 pareix ser que finalment dotam aquesta partida de forma suficient, amb 20.000€. Però deixam la resta de partides de consum elèctric igual, tot i que no s'hi factura res o quasi res, en una espècie de batiburrillo que impossibilita qualsevol fiscalització.
221.01/321 Compra d'aigua passa de 1.200€ a 1.250€. On tenim comptabilitzada la compra d'aigua per l'estiu?
221.03/920, 221.03/130, 221.03/231, 221.03/321: totes aquestes partides corresponen a combustible i carburant, però sembla que no s'apliquen correctament les despeses, ja que aquí el calaix de sastre el tenim en dos comptes (ensenyament i administració general) que tant en 2011 com en 2012 presenten un increment de despeses i no figura que s'hi faci cap increment de dotació. En canvi, als comptes corresponents a combustible de seguretat i acció social no s'hi computa cap despesa, és a dir, no figura que ni els municipals ni la treballadora familiar hagin posat mai els seus vehicles en marxa, tot i que evidentment no és així.
Els comptes no són fiables, no es pot sebre on gastau els doblers de carburant perquè les despeses no es computen a les partides corresponents. No podem estudiar si la policia gasta massa, o si ens fan passar despeses personals de terceres persones en aquest concepte.
221.10/920 Productes de neteja administració general. En aquesta partida el 2011 es varen pressupostar 12.730€ i se'n gastaren 1.676€; el 2012 es pressupostaren 13.000€ i se'n gastaren 1.482. Ara pressupostam un increment d'aquesta partida el 15.000€ (un 18% més del pressupostat l'any passat, 1000% més del que realment es gastà). Què passa aquí?
224.00/920 Primes d'assegurances administració general. Aquest compte és el calaix de sastre per tots els comptes d'aquest concepte: a les 224.00/130 i 224.00/450 de les assegurances de seguretat i infraestructures l'any 2011 no s'hi va computar cap despesa; en canvi el 2012 a les assegurances de seguretat social s'hi comptabilitza un càrrec de 37,99€, amb un pressupost 10 vegades major. Podem entendre que existeix una pòliça d'assegurances de seguretat i que només es va comptabilitzar una part de la quota bé.
226.01/929 Atencions protocolàries i representació. S'hi pressuposten 12.000€. Sembla que en aquest concepte existeixen disfuncions i, el que seria més greu, desviacions constants: el 2006 es pressupostaren 14.490€ i es gastaren 25.780€, l'any 2007 es pressupostaren 11.680€ i se'n gastaren 18.355€, el 2011 es pressupostaren 13.261€ i se'n gastaren 25.755; el 2012 s'han pressupostat 12.000 i per ara n'hem gastat 3.055€. Aquest concepte és un complet desastre, no se sap ni què fan ni en què gasten.
226.09/338 Festes populars. Mantenim un pressupost de 95.000€. El 2011 es varen gastar 127.371 (després de fer suplements de crèdits fins a 104.356€, que com es veu no varen ser suficients) , enguany duim gastats 78.745€ i encara falten les matances, les festes de Nadal i cap d'any, així que duim el mateix camí de l'any anterior. L'any 2006 només gastàvem 42.000€, menys de la meitat que ara, i la veritat és que no hem vist cap millora qualitativa ni quantitativa durant les festes. Això és una vergonya, en temps de crisi hem d'estalviar més, reduir aquesta partida, i hi ha marge per fer-ho: cobrar una quantitat als externs que vénen a menjar el dia de matances, no oferir barra lliure d'alcohol per cap d'any o per carnestoltes, fer les festes de sant Joan més participatives i deianenques...
227.06/151 Honoraris Arquitecte Municipal. El 2011 no existia aquesta partida i tot es comptabilitzava a la 227.00/150; és a l'any 2012 quan es crea i es dota amb 10.200€, dels quals a la data de confecció d'aquest informe només tenim reconegudes unes despeses de 3.452€, no pagats encara, i ara ens presenten un increment pròxim al 300% del pressupostat i del 900% del justificat per l'any 2013. Què és això' A què es deu aquest increment? Si hem de fer aquest gastòrum -ens agradaria saber-ne el motiu- podria ser més interessant contractar un tècnic com a personal laboral a mitja jornada i encara estalviar-nos doblers .
Després d'aquesta anàlisi, que podria ser més acurada si disposàssim de més informació, però ja ens ha permès concloure que els comptes presentades no són fiables.
INGRESSOS
El passat 21 de novembre vàrem saber per la Sindicatura de comptes, a través del Diario de Mallorca, que durant el 2010 Deià va ser el 2n poble de Mallorca amb més pressió fiscal per habitant, arribant als 1.754,73€ d'impostos anuals per càpita., just per darrera Andratx. Estam a anys llum de pobles com Sencelles i Ariany, on cada habitant paga 230€ de mitjana, però si miram els pobles que ens són semblants en població, orografia i zona territorial descobrirem que ser deianenc val el doble que valldemossí, el triple que banyalbufarenc o més del triple que fornalutxenc, mancorí o selvatgí.
Aquesta política impositiva està sagnant els deianencs i només es deu a una mala gestió dels nostres recursos.
Per això anunciam el nostre vot en contra del pressupost proposat.

PRECS I PREGUNTES NOVEMBRE 2012


Què cobra l’Ajuntament per les targetes temporals que donen accès a les Zones d’Aparcament per a Residents?


1 € per dia.


Demanam que les Ordenances en vigor estiguin penjades a la web municipal per a què tothom hi pugui accedir.


Responen que ja hi haurien d’estar, i que s’hi no hi estan s’hi penjaran.


Informam que el nostre grup no posarà cap trava a qualsevol mesura que serveixi per a regenerar l’arena de sa Cala, sempre que siguin accions controlades i no facin mal al medi ambient.


En prenen nota.


Demanam que s’informi de la normativa referida als cans amollats, ja que hi ha carrers (com el camí de sa Costa) pels quals van a lloure i deixen plens d’excrements.


En prenen nota.


Demanam que es posi un cartell al camí de sa Costa informant que no va a sa Cala, ja que diàriament s’hi perden turistes.


En prenen nota.


Demanam que es facin nets tots els carrers del poble, no només l’Avinguda Arxiduc Lluís Salvador. Posam com exemples el camí de can Pabò, l’escala que puja de la fusteria a sa Vinya Vella, el camí de can Borino...


En prenen nota; en Javi intervé per dir que a vegades es fan nets i el vent els embruta tot d’una.


Demanam que l’Ajuntament faci el que calgui per millorar el deplorable estat d’alguns camins públics, com per exemple els que van de Deià a son Rul·lan, de son Bauçà a sa Pedrissa o de sa Cala a Llucalcari.


En prenen nota.

MOCIÓ SOBRE LES TARGETES D'APARCAMENT

Agrupació DEIA volem constatar que el funcionament de les Zones d’Aparcament per Residents (ZAR) i de les targetes que hi donen accès és molt millorable.

Sobretot els mesos d’estiu i al barri del Puig hi ha un col·lapse d’aparcaments, causant malestar als veïnats.

Hi ha ordenances d’altres pobles, com Valldemossa, que permeten una millor gestió de les ZAR i un millor control de les targetes donades.

Per tot això presentam la següent


MOCIÓ


1.- El Ple de l’Ajuntament de Deià crearà una comissió per a revisar l’Ordenança que regula les Zones d’Aparcament per a Residents.

Aquesta comissió estarà presidida pel batle o el regidor en qui ho delegui, dos membres del Grup Municipal del Partit Popular, un membre del Grup Municipal d’Agrupació DEIA, un representant de l’Associació de Veïns de Deià, un representant de la policia municipal, representants els restauradors, comerciants, hotelers i qui el seu president consideri que ha de convidar.Rebutjada per 4 vots en contra (PP) i 3 a favor (Agrupació DEIA)