divendres, 30 de gener de 2015

Precs i preguntes ple gener 2015

  • El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha emès una sentència en què declara incompatible amb la legislació comunitària el “cèntim sanitari” sobre els hidrocarburs. Aquest tribunal diu que els 13.000 milions d’euros que les administracions (Estat espanyol i CA de les Illes Balears) varen ingressar amb l’impost han de ser reemborsats, essent aquest dictamen vinculant.
Aquesta sentència té caràcter retroactiu i podrà sol∙licitar-se la devolució de l’impost entre l’entrada en vigor de la Llei 24/2001, de 27 de desembre 1 de gener de 2002 i l’eliminació del mateix, que es va produir amb data 31 de desembre de 2012.

L'instrument jurídic seria una reclamació d'ingressos indeguts entre març de 2010 fins desembre de 2012 (anys no prescrits) i a través d'una reclamació patrimonial per a les quantitats de 2002 fins febrer 2010. Per tant, aquest ajuntament també hauria de fer els càlculs i reclamacions pertinents per tal de recuperar el màxim del diners defraudats amb el “cèntim sanitari”.

Té previst l'equip de govern demanar el càlcul i la demanda d'aquesta quantitat?

Faran el càlcul i ens el faran arribar per a prendre la decisió.

  • El propietari del xalet de la Torre de Sa Pedrissa ha posat filferro per impedir l'accès a la pesquera del Banc; aquests viaranys no es varen incloure al catàleg de camins perquè eren massa estrets, però són igualment d'ús immemorial i patrimoni immaterial dels deianencs. Es pot avisar a la propietat que aquest caminoi s'ha emprat durant generacions per accedir a la pesquera, per a què habiliti un pas?
Ho comunicaran als propietaris.
  • En quin punt està la resolució de les demandes veïnals de son Coll? Perquè al pressupost no hi ha cap previsió de despesa.
S'està pendent del Consell, ja que el lloc on el propietari dels terrenys estaria disposat a deixar fer l'aparcament (i fossa sèptica) és fora del nucli i en espai protegit.
  • El 2015 és el 700 aniversari de la mort de Ramon Llull, personatge universal amb una vicnulació directa amb la nostra comarca a través de Miramar. Té pensat l'Ajuntament qualque acte per a commemorar aquesta efemèride?
S'hi comprometen.
  • Diversos veïnats ens han plantejat la següent pregunta: per què no s'ha aprofitat l'aixecament de l'aparcament de can Borino per fer-hi un dipòsit d'aigua davall?
Perquè la normativa no ho permet.

  • Té notícies l'Ajuntament sobre el calendari de la retirada de les “uralites” d'amiant de l'IES Guillem Colom Casasnovas? Al març varen assegurar que seria imminent i encara no n'hem sabut res.
No, però insistiran a la Conselleria.
  • Té previst l'Ajuntament cap iniciativa per a afrontar la restauració dels escars degradats de sa Cala, que ens va anunciar que es duria a terme en anys successius?
Estan pendents de les concessions per part de Costes.
  • També parlam de la necessitat de recuperar la Cala, abocant restes naturals i controlades al Torrent. Hi ha acord en aquest tema, i se sol·licitarà un informe geològic per a donar suport a la nostra petició davant Recursos Hídrics.