diumenge, 5 de juliol del 2015

IBI 2010-2015 condonat


En/Na _____________________________________________, amb DNI/NIE ___________________________, domicili al c/ _______________, núm. _____________ de Deià, amb telèfon ___________________________ i correu electrònic ________________________

DECLAR

que he rebut unes notificacions de l'Agència Tributària de les Illes Balears sobre una liquidació de l'IBI de l'Ajuntament de Deià corresponents als exercicis 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.

Que la referència a què es vinculen aquestes liquidacions és _________________________________.

Que en les notificacions no s'informa de la causa d'aquestes reclamacions de fa 5, 4, 3, 2 i 1 any.

Que he estat indirectament informat/da que es deu a la correcció d'errors del cadastre amb els que jo no hi he tengut res a veure, perquè:
         □ no he fet cap obra ni increment de la superfície construïda els darrers ___ anys.
    he fet obra però amb tots els permisos i mai he tengut intenció d'amagar-ho.

Que si jo no he tengut en cap moment intenció d'amagar una superfície i no se m'ha cobrat l'IBI corresponent per una errada de l'Ajuntament o del cadastre, no és just que ara se'm reclamin de cop els pagaments de 5 anys, quan ja és suficientment difícil pagar els imposts any rere any.

Que qui no comet errada ni engany no ha d'assumir-ne el cost de la subsanació.

PER AIXÒ SOL·LICIT

Que se'm condoni el pagament d'aquests rebuts.

A Deià, ____ de juliol de 2015.

Atentament,

A/A DE LA BATLESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE DEIÀ

IBI 2010-2015 fraccionat


En/Na _____________________________________________, amb DNI/NIE ___________________________, domicili al c/ _______________, núm. _____________ de Deià, amb telèfon ___________________________ i correu electrònic ________________________

DECLAR

que he rebut unes notificacions de l'Agència Tributària de les Illes Balears sobre una liquidació de l'IBI de l'Ajuntament de Deià corresponents als exercicis 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.

Que la referència a què es vinculen aquestes liquidacions és _________________________________.

Que el total que se'm reclama de cop és ______________.

Que és una quantitat imprevista difícil d'assumir.

PER AIXÒ SOL·LICIT

Que se'm permeti un pagament fraccionat i pactat d'aquestes liquidacions.

Que es faci arribar aquesta sol·licitud a les persones i organismes pertinents.

I això, sense perjudici d'altres reclamacions que pugui fer sobre si realment pertoquen o no aquests cobraments.

A Deià, ____ de juliol de 2015.

Atentament,A/A DE LA BATLESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE DEIÀ