dissabte, 4 d’agost del 2012

MOCIÓ REPROVACIÓ REGIDORA AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA


El passat 12 de juny vàrem veure al twitter del PP deianenc que na Magdalena López, regidora amb dedicació exclusiva a l'Ajuntament de Deià, se n'havia anat EN HORARI D'OFICINA (13:00) a un acte de suport a José Ramón Bauzá EN REPRESENTACIÓ DEL PP LOCAL. Entenem que qualcú que cobra de l'Ajuntament es deu a la institució i al poble com a mínim durant les hores d'oficina, a més d'altres tasques que puguin anar vinculades al càrrec. Per aquest horari i aquestes hores extres cobra un molt bon sou, molt per damunt la majoria dels mallorquins. Si vol anar en representació d'un partit polític a qualsevol lloc, s'ha d'esperar a acabar la feina, com fan la resta dels ciutadans.Cal recordar que el regidor amb dedicació exclusiva d'aquest Ajuntament no està alliberat com a regidor del Grup Municipal del Partit Popular, sinó com a regidor de l'equip de govern; per tant, està alliberat per a tots els deianencs, siguin del partit que sigui, i es deu a tots per igual. En uns moments en què la gent ho passa tan malament i en què els polítics estam tan mal vistos, aquells que cobren dels doblers públics han de ser molt curosos i han de demostrar que la seva dedicació és més voluntariosa que aprofitada, amb més sentit de poble que de partit.Per tot això presentam la següent 

MOCIÓ1.- El Ple de l'Ajuntament de Deià reprova na Magdalena López Vallespir perquè, tot i tenir dedicació exclusiva a l'Ajuntament, es va absentar en horari d'oficina convocat a un acte convocat pel Partit Popular i en representació del Partit Popular.

Rebutjada amb 4 vots en contra (PP) i 2 a favor (Agrupació DEIA)

MOCIÓ COMISSIÓ PARTICIPACIÓ

La participació ciutadana és el repte democràtic del segle XXI. Ja no basta que la gent voti cada 4 anys, cal involucrar-la més en la presa de decisions i en l'execució de les tasques.

És cert que el camí és difícil, i que tots els actors (ciutadans, associacions, partits, institucions) ens hem de convèncer i avesar a un nou sistema. Aquest camí tendrà victòries i fracassos, però si ho prenem com un repte de tots, si ho prenem com una prioritat, avançarem.

Aquesta participació ha d'estar reglada, per a què no depengui del tarannà del governant de torn; només així esdevindrà un dret inalienable a la ciutadania. En els municipis, la normativa adient és la d'una ordenança específica.

Com a grup municipal haguéssim pogut elevar a aquest ple una proposta, però creim que un tema com aquest no ha de ser partidista.

Per això presentam la següent MOCIÓ

1.- L’Ajuntament crearà una Comissió Temporal per a la redacció d'una Ordenança de Participació.

2.- Aquesta Comissió estarà presidida pel Batlle o el regidor en qui ho delegui (de forma ordinària, qui ostenti les competències de participació) i estarà oberta als partits, associacions i ciutadans de Deià. Es farà una oportuna difusió de cadascuna de les seves reunions.

3.- Aquesta Comissió presentarà una proposta al ple ordinari del mes de novembre.

Rebutjada amb 4 vots en contra (PP) i 2 a favor (Agrupació DEIA)

MOCIÓ COMISSIÓ DE FESTES

En l'avaluació de qualsevol de les festes del nostre municipi, els actes que més bona nota treuen sempre són els més participats.

A més, una major participació sempre significa una major responsabilització de tots en el que costa (en termes econòmics i humans) organitzar els events.

Que la participació i coresponsabilització s'ha de donar en un òrgan on els diferents actors es trobin alhora, perquè així fluirà la informació i les experiències a compartir. La centralització de la presa de decisions en una sola persona sempre es tradueix en un empobriment del procés i del resultat.

Per això presentam la següent MOCIÓ

1.- L’Ajuntament recuperarà la Comissió de Festes.

2.- Aquesta Comissió estarà presidida pel Batlle o el regidor en qui ho delegui (de forma ordinària, qui ostenti les competències de festes) i estarà oberta als partits, associacions i ciutadans de Deià. Es farà una oportuna difusió de cadascuna de les seves reunions.

Es rebutja amb 4 vots en contra (PP) i 2 a favor (Agrupació DEIA)

PRECS I PREGUNTES JULIOL 2012


PRECS I PREGUNTES

Avui mateix hem presentat una sol·licitud per a què es prevengui la pràctica del botellon a l'aparcament de can Roig, ja que l'any passat hi hagué algun incident i enguany ja se n'ha donat algun cas.

Se'n pren nota.

Quina avaluació fan de les festes de sant Joan?

Molt positiva.

Agraïm que hagin tengut en compte dues de les suggerències sobre festes que els férem l'any passat (cobrar als externs en la tremponada i oferir fruita a la festa de la tercera edat). Així mateix trobam que la festa d'aigua o el suport a es Seregall han estat dues innovacions molt encertades. Tanmateix, els volem fer arribar unes altres idees de cara a l'any que ve (algunes d'elles ja les els hem dites altres vegades): a) és una pena que les festes es facin abans de sant Joan, quan els infants encara tenen escola; seria millor fer-les després; b: convendria millorar la distribució dels actes, que algunes vegades se solapen; c) ja sabem que secunden la croada d'en Bauzá en contra del mallorquí, però almanco podrien tenir la decència de posar el cartell de “Mercado Artesanal” en els dos idiomes oficials.

Se'ns contesta que s'havia deixat de fer la festa de l'aigua per les sequeres, però que la nova modalitat de piscines ho permet.

Darrerament la depuradora fa molt mala olor. Han fet res en aquest sentit?

No en tenen constància.

La maror va fer córrer les boies de sa Cala cap a la dreta. Convendria estirar-les i recol·locar-les.

Se'n pren nota.

Al principi de la legislatura ens vàrem oferir al batle per anar junts a veure el responsable de costes per demanar-li una solució per als nostres escars. El batle ens va dir que sí, però que millor esperàssim a que se'l nomenàs. Ja deu estar més que nomenat, què ha fet en aquest sentit?

Encara no.

L'altre dia el WC portàtil de les dones situat a l'aparcament de sa Cala estava espenyat. Era un fet puntual?

Ja s'ha arreglat.

Què sap i què ha fet el govern municipal arran que es posassin les barreres a l'aparcament de son Marroig?

No ha fet res.